Drugi przetarg ustny nieograniczony na dzień 5 kwietnia 2023 r

Opublikowano 1 marca 2023, 02:35

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony, który odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2023 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec pok.nr 3 (sala narad) na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Nozdrzec

  1. Działka nr 3904 o pow. 0,32 ha, położona w miejscowości Wesoła,

dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą KS1B/00036070/6

Przeznaczenie: zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec – tereny rolne. Nieruchomość jest wykorzystywana zgodnie ze swoim przeznaczeniem.

Opis nieruchomości: teren działki jest zróżnicowany, pochyły w różnych kierunkach, stanowiąc część wąwozu wzdłuż cieku wodnego, w całości pokryty trawą oraz samosiewami drzew o znikomej wartości użytkowej. Kształt działki regularny, wieloboczny, wydłużony. Działka nie posiada dostępu do drogi. Dojazd do nieruchomości odbywa się poprzez działki sąsiednie Nieruchomość nie posiada uzbrojenia w urządzenia infrastruktury technicznej. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi pojedyncza zabudowa mieszkaniowa, nieruchomości rolne oraz ciek wodny. W bliskim otoczeniu znajduje się teren cmentarza i drogi dojazdowe, a w dalszym ciągu zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa oraz nieruchomości rolne i leśne.

Cena wywoławcza – 5 742,00 zł

Wadium – 600,00 zł

Minimalne postąpienie – 60,00 zł

Wadium należy uiścić do 31 marca 2023 r. na konto nr 22 9093 1017 2004 0400 2310 0009 BS Dynów O/ Nozdrzec (liczy się data wpływu na konto odbiorcy), lub w kasie tut. urzędu z dopiskiem „przetarg na działkę nr…, położoną w …”

Osoby przystępujące do przetargu na więcej niż jedną wybraną działkę zobowiązane są wpłacić oddzielne (osobne) wadium na każdą z tych działek.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej:

– osoba fizyczna dokument tożsamości,

-osoby prowadzące działalność gospodarczą, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej, podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do krajowego rejestru sądowego -aktualny(z ostatnich 6 miesięcy),

-pełnomocnicy-pełnomocnictwo notarialne do udziału w przetargu,

-osoby pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej -pisemne oświadczenie współmałżonka, o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,

-oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Nozdrzec.

W związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości:

-wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej w ustalonym miejscu i terminie, a przetarg uważa się za niebyły,

-wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu,

-osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej,

– uczestnik zna stan przedmiotu przetargu i nie wnosi z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń,

-nabywca ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu po podaniu przyczyny. Dodatkowe informacje o warunkach przetargu można uzyskać w pokoju nr 29 Urzędu Gminy Nozdrzec lub telefonicznie pod numerem 13 43 98020 wew. 30.

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. urzędu od 01.03.2023 r. do 05.04.2023 r. na stronie internetowej, na Biuletynie Informacji Publicznej
i w sposób zwyczajowo przyjęty.