Logo BIP - Nozdrzec Portal EPUAP Portal GISON

AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

Zapraszamy Panie w wieku od 50 do 69 lat

Mammografia w mammobusie przy Urzędzie Gminy w Nozdrzcu

związku z realizacją Programu Profilaktyki Raka Piersi, przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zachęcamy panie w wieku 50-69 lat do korzystania z bezpłatnego badania mammograficznego.Mammografia: » to...
Kto stosuje środki ochrony roślin niezgodnie z zawartymi w etykiecie wymaganiami oraz w sposób stwarzający zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub dla środowiska podlega karze grzywny (art.76 ust.1 pkt.19 i 20 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin).

Zadbajmy wspólnie o bezpieczeństwo pszczół

W związku z wykonywaniem prac rolnych, które w tym okresie polegają m.in na stosowaniu środków ochrony roślin- apelujemy o zdrowy rozsądek oraz przestrzeganie prawa...
Zielona Ręka to największy w Polsce innowacyjny program aktywnej edukacji ekologicznej. W ramach projektu chcemy zmierzyć się z realnymi problemami ekologicznymi, które stają się udziałem naszej codzienności. Są to: fatalna jakość powietrza, smog, dzikie wysypiska oraz właściwe postępowanie z odpadami. Głównym elementem realizacji kampanii jest strona www.zielonareka.pl. Wszystkie akcje edukacyjne opisane zostały na stronie i sukcesywnie będą do każdej akcji dołączane scenariusze lekcji i propozycje działań dla szkół i przedszkoli. Placówki otrzymując gazetkę edukacyjną będą mogli pobrać sobie te dodatkowe materiały właśnie ze strony. Na stronie będą także cyfrowe wersje gazetek w pdf i jpg do wykorzystania w mediach społecznościowych placówek i urzędu gminy.

Kampania Zielona Ręka

Zielona Ręka to największy w Polsce innowacyjny program aktywnej edukacji ekologicznej. W ramach projektu chcemy zmierzyć się z realnymi problemami ekologicznymi, które stają się...
Nikt z nas nie jest samotną wyspą, nikt nie chce się tak czuć, dlatego Fundacja Ekologiczna ARKA zachęca do dobrych uczynków. W naszym otoczeniu są inni ludzie, ale także zwierzęta, a przede wszystkim środowisko naturalne, z którego korzystają wszyscy. Zrób piękny, dobry uczynek w środku maja - jednego z najpiękniejszych miesięcy w Polsce! Pomyśl z życzliwością o drugim człowieku, zwierzęciu czy otaczającej Cię przyrodzie i zrób to, co będzie dla nich gestem zrozumienia i przyjaźni. Co roku 19 dzień maja jest świętem społecznych, bezinteresownych działań. Zachęcamy do posprzątania swojego otoczenia. Zwróćmy uwagę na problem systematycznie wyrzucanych odpadów i zaśmiecania naszego pięknego krajobrazu. Główne przesłanie to czyste środowisko oraz człowiek przyjazny naturze i drugiemu człowiekowi. Żeby to osiągnąć na pewno nie wystarczy tylko sprzątać nasze najbliższe otoczenie. Zbieranie śmieci daje najczęściej efekt krótkotrwały, natomiast znacznie ważniejsza jest zmiana świadomości ekologicznej i nawyków mieszkańców. Zrób to i pomyśl o otaczającej Cię przyrodzie.

Dzień dobrych uczynków

Nikt z nas nie jest samotną wyspą, nikt nie chce się tak czuć, dlatego Fundacja Ekologiczna ARKA zachęca do dobrych uczynków. W naszym otoczeniu...
Wniosek złożony przez Gminę Nozdrzec w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025 - Moduł II - zapewnienie funkcjonowania Klubu "Senior+" uzyskał pozytywna ocenę w procesie naboru. W ramach realizacji wniosku Gmina Nozdrzec otrzyma dofinansowanie w kwocie 51 633,35 złotych, które wesprze funkcjonowanie Klubu Senior+. Przypomnijmy, że Klub Seniora został utworzony w celu integracji i aktywizacji społecznej oraz zaspakajania potrzeb kulturalnych środowiska Seniorów w Gminie Nozdrzec. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 145 000 złotych. Środki wykorzystano na remont budynku- siedziby Klubu Seniora oraz na zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia, które sprzyja funkcjonowaniu Seniorów. Klub Seniora działa w strukturze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nozdrzcu. Utworzenie oferty Klubu Senior+ na terenie naszej gminy zaspokoiło potrzeby 30 seniorów, osób powyżej 60. roku życia. Organizacja atrakcyjnych i ambitnych form spędzania wolnego czasu w bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni, sprzyja rozwijaniu zainteresowań członków społeczności lokalnej.  Ponadto uczestnictwo m.in. w zajęciach ruchowych, spotkaniach tematycznych, tworzenie rękodzieła oraz  podtrzymywanie więzi społecznych, skutecznie zapobiega procesom odizolowania społecznego naszych drogich Seniorów.

Klub Senior+ w Gminie Nozdrzec

Wniosek złożony przez Gminę Nozdrzec w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025 - Moduł II - zapewnienie funkcjonowania Klubu "Senior+", uzyskał pozytywna ocenę...
Na wczorajszym posiedzeniu Rady Gminy Nozdrzec zapadła kluczowa decyzja ws. poprawy jakości bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy. Na wniosek Wójta Gminy Nozdrzec Stanisława Żelaznowskiego, Rada Gminy Nozdrzec rozpatrzyła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzozowskiego. Uchwała ma charakter intencyjny i wyraża wolę nozdrzeckiego samorządu do nawiązania współpracy z pow. brzozowskim w celu realizacji projektów rozwijających infrastrukturę pieszą w ciągu drogi powiatowej nr 2036R (Wara- Brzozów). "Tylko zdecydowane działania, ukierunkowane na zwiększenie jakości w sferze bezpieczeństwa, nie tylko mieszkańców naszej gminy, ale również powiatu, mogą skutkować wymiernymi efektami. Dzięki bardzo odważnym decyzjom, jakie zostały podjęte w trakcie kadencji, zdołaliśmy wypracować środki finansowe, które w połączeniu z pozyskiwanymi dotacjami, pozwalają na podejmowanie ważnych, wręcz historycznych decyzji, które miejmy nadzieję przyniosą pozytywne efekty dla naszych mieszkańców. Jednak to nie wszystko- bardzo ważna jest współpraca między instytucjami oraz organami władz samorządowych i poszczególnymi jednostkami samorządu terytorialnego. Dlatego też liczę, że niebawem i na szczeblu powiatu zapadną dobre decyzje dla mieszkańców Gminy Nozdrzec."- mówi Wójt Stanisław Żelaznowski. Przypomnijmy, że na XXVII sesji Rady Gminy Nozdrzec zapadły decyzje, które zabezpieczyły 800 tyś. złotych na realizację dwóch projektów budowy chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie m. Wara oraz m. Izdebki. Zabezpieczona kwota stanowi wkład własny Gminy Nozdrzec do inwestycji, dla których wyrażono pozytywną intencję partycypowania w koniecznych kosztach. "Gmina Nozdrzec w swoich granicach posiada najdłuższy odcinek drogi powiatowej. Jest to droga Wara- Izdebki- Brzozów. Przez teren gminy przebiega ponad 15 kilometrowy odcinek drogi nr 2036R, przy którym jest zaledwie 225 metrów chodnika. Strategiczne położenie drogi zdecydowanie wpływa na wzmożony ruch samochodowy, a także pieszy. Dlatego podejmowanie działań zwiększających bezpieczeństwo użytkowników wspomnianej drogi powiatowej jest bardzo istotne. Mam nadzieję, że dzięki mądrym decyzjom wypływającym z Urzędu Gminy, możliwa będzie współpraca dla dobra społeczności lokalnej"- komentuje Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec Adrian Skubisz. Mamy nadzieję, że pozytywne rozpatrzenie woli władz samorządowych przez Zarząd Powiatu oraz Radę Powiatu Brzozowskiego, pozwoli na realizację oczekiwanych zadań jeszcze w tym roku.

Kluczowe decyzje na XXVII posiedzeniu Rady Gminy Nozdrzec

Na wczorajszym posiedzeniu Rady Gminy Nozdrzec zapadła kluczowa decyzja ws. poprawy jakości bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy.Na wniosek Wójta Gminy Nozdrzec Stanisława Żelaznowskiego, Rada Gminy...

XXVII zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

https://youtu.be/puDW5uzf42s
„(…) wolni od hańbiących obcej przemocy nakazów, ceniąc drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą, egzystencję polityczną, niepodległość zewnętrzną i wolność wewnętrzną narodu, którego los w ręce nasze jest powierzony, chcąc oraz na błogosławieństwo, na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć, mimo przeszkód, które w nas namiętności sprawować mogą dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia Ojczyzny naszej i jej granic z największą stałością ducha, niniejszą konstytucję uchwalamy (…)”. To już 230. rocznica uchwalenia Ustawy Rządowej z dnia 3 maja 1791 roku. Mimo upływu wielu lat, znalazła trwałe miejsce na kartach historii Rzeczypospolitej Polskiej. Jest żywym dowodem na to, że zawsze jest warto walczyć o ponadindywidualne dobro. Odnowa ustroju przy jednoczesnym poszanowaniu tradycji i przeszłości, pozwalała odważnie patrzeć w przyszłość. Spuścizna naszych przodków, która stanowiła testament niepodległości oraz wolności dla kolejnych pokoleń, podczas ofiarnych zrywów patriotycznych i późniejszej odbudowy państwowości oraz tożsamości narodowej. Wszystko zaczęło się końcem 1790 roku. To wtedy na Zamku Królewskim w Warszawie król Stanisław August Poniatowski spotkał się z Ignacym Potockim. Po spotkaniu został spisany projekt konstytucji w języku francuskim. Dyskusja nad projektem ustawy prowadzona była w wąskim gronie- projekt został przesłany do Ignacego Potockiego, Stanisława Małachowskiego oraz Hugo Kołłątaja. Po poprawkach tekst został spisany już po polsku przez posła Aleksandra Linowskiego, natomiast ostateczną formę projektu nadał Hugo Kołłątaj i to właśnie nad tak przygotowanym projektem konstytucji obradowano 3 maja 1791 roku. Obrady nad projektem ustawy były dość burzliwe, niekiedy pojawiały się drastyczne sceny. Wystąpienie Jana Suchorzewskiego miało na celu niedopuszczenie do dyskusji nad projektem konstytucji. Gdy sytuacja się uspokoiła, przystąpiono do odczytania tekstu projektu ustawy. Pojawiły się protesty posłów. Pamiętajmy, że część z nich reprezentowała interesy innych mocarstw, a ponadto deputowani nie otrzymali wcześniej projektu uchwały. Po wielu godzinnych dyskusjach uchwalenie konstytucji stało pod znakiem zapytania. W tym czasie doszło do protestu posła Jan Suchorzewski- rzucając się pod nogi króla, wniósł on kolejny sprzeciw, grożąc że jeśli uchwała zostanie uchwalona, to zabije swojego 6. letniego syna. Na całe szczęście dziecko odebrano i powrócono do procedowania uchwały, czego skutkiem było jej zaprzysiężenie przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Po uchwaleniu Konstytucji, król oraz posłowie i senatorowie udali się do kol. św. Jana Chrzciciela, aby podziękować Bogu, za pomyślny finał prac. Z uchwaleniem Konstytucji Trzeciego Maja związana jest pewna ciekawostka- Konstytucja obowiązywała nie od 3. maja, lecz od 5. maja. Było to spowodowane wniesieniem oficjalnego sprzeciwu przez grupę kilkudziesięciu deputowanych. Grupa przeciwników została jednak przekonana przez króla do wycofania protestu i uchwalony dokument został wpisany do ksiąg grodzkich 5 maja 1791 roku. Wydarzenia związane z uchwaleniem Ustawy Rządowej w 1791 roku zostały upamiętnione przez Jana Matejkę na obrazie „Konstytucja 3 Maja 1791 roku”. Artysta na swoim dziele w doskonały sposób przedstawił całość faktu uchwalenia wydarzeń z 3 maja 1791 roku. Na obrazie widzimy Zamek Królewski w Warszawie, który złoci się w promieniach zachodzącego Słońca. Jest to bardzo ważna część obrazu oddająca realizm faktu uchwalenia- Konstytucja została uchwalona w godzinach zbliżonych zachodowi gwiazdy dziennej. Na czele pochodu znajduje się król, ustrojony w płaszcz koronacyjny. Postać niesiona na rekach i trzymająca tekst Konstytucji to marszałek Stanisław Małachowski, który w lewej dłoni trzyma laskę marszałkowską. Pomiędzy królem, a marszałkiem umieszczona została postać Hugo Kołłątaja oraz Ignacego Potockiego- współtwórców Ustawy Rządowej. Jan Matejko na obrazie swojego autorstwa umieścił również scenę z Janem Suchorzewskim i jego synem, która miała miejsce w sali senatorskiej oraz postacie związane z obroną Konstytucji- Tadeusza Kościuszkę oraz ks. Józefa Poniatowskiego. Uchwalenie Ustawy Rządowej z dnia 3 maja 1791 roku ma szczególne miejsce w historii Rzeczypospolitej Polskiej. Fakt majowych wydarzeń z końca XVIII odegrał istotną rolę w czasie zrywów patriotycznych oraz utrzymania tożsamości narodowej w latach zniewolenia naszego narodu. Istotę oraz powagę Konstytucji 3 Maja podkreśla uchwała Sejmu RP z dnia 27 listopada 2020 roku, w sprawie ustanowienia roku 2021 Rokiem Konstytucji 3 Maja.

Pierwsza w Europie, druga na świecie- Święto Narodowe Trzeciego Maja

„(…) wolni od hańbiących obcej przemocy nakazów, ceniąc drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą, egzystencję polityczną, niepodległość zewnętrzną i wolność wewnętrzną narodu, którego los...
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej 🇵🇱 Pierwsze dni maja w naszej kulturze i tradycji są szczególne. W ten czas upamiętniamy ludzi pracy oraz obchodzimy święto Flagi Państwowej RP. Wspominamy również wydarzenia związane z uchwaleniem Ustawy Rządowej z dnia 3-go maja 1791, która regulowała ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Wszystkie te wydarzenia dotyczą naszych symboli oraz barw narodowych, historii narodu, a także podkreślają nasz stosunek do szeroko pojętego dziedzictwa narodowego. Dlatego też pierwsze dni maja zdecydowanie są istotne ze względu na kreowanie i podtrzymywanie naszej tożsamości narodowej. Dzisiaj obchodzimy dzień jednego z symboli państwowych RP. Flaga jest świadectwem naszej państwowości. Barwy umieszczone na Fladze RP są odwzorowaniem kolorystyki godła państwowego. Poziomy biały pas symbolizuje białego orła oraz wartości duchowe- czystość i niepokalanie. W heraldyce kolor biały używany jest również jako reprezentacja srebra. Pas czerwieni symbolizuje tarczę godła. Jest symbolem ognia, krwi oraz odwagi i waleczności. Dzień, w którym upamiętniamy Flagę RP, został ustanowiony przez Sejm RP ustawą z dnia 20 lutego 2004 roku o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej. W ten sposób 2. maja ustanowiono Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Obchody tego dnia powodują organizowanie różnych akcji oraz manifestacji patriotycznych. Każdy z nas zgodzi się z tym, że symbole państwowe zasługują na szczególny szacunek. Aby godnie obchodzić się z Flagą RP, stworzona została etykieta flagowa, która stanowi wskazówkę do godnego postępowania z symbolami RP. Opracowanie zawiera m.in. stosowne sposoby eksponowania flagi, precedencję flagową (określa sposób eksponowania Flagi RP w towarzystwie innych flag) oraz ceremoniał flagowy. Traktowanie symboli RP z szacunkiem i otaczanie ich należytą czcią jest ustawowym prawem i obowiązkiem ustawowym każdego obywatela oraz instytucji. Upamiętnijmy Dzień Flagi RP, nie tylko eksponując barwy narodowe w najbliższym otoczeniu, ale również ucząc się dobrych praktyk oraz szacunku względem naszych symboli państwowych- zapoznajmy się w tym szczególnym dniu z protokołem flagowym.

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

Pierwsze dni maja w naszej kulturze i tradycji są szczególne. W ten czas upamiętniamy ludzi pracy oraz obchodzimy święto Flagi Państwowej RP. Wspominamy również...