Logo BIP - Nozdrzec Portal EPUAP Portal GISON

AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

podkarpacki program odnowy wsi

Altana w Wesołej

Dzięki przystąpieniu sołectwa Wesoła do Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi, centrum wsi zyskało miejsce rekreacji – dzięki połączonemu wsparciu w ramach Programu i budżetu gminy...
W związku ze zmianą wytycznych i związaną z tym koniecznością uzupełnienia oraz aktualizacji przez Gminę Nozdrzec wniosku złożonego w ramach programu „Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym” uprzejmie informujemy wszystkich mieszkańców (rodziców/opiekunów prawnych uczniów, ubiegających się o komputery oraz osoby pełnoletnie, które złożyły oświadczenia we własnym imieniu) o konieczności dokonania niezbędnych uzupełnień, złożonych przez Państwa oświadczeń. Złożone oświadczenia, wymagają uzupełnienia o następujące dokumenty, poświadczające: 1) fakt zatrudnienia krewnego w linii prostej (dziadka/babci, pradziadka/prababci) w Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej PPGR (weryfikacja poprzez np.: zaświadczenie o zatrudnieniu w PPGR, świadectwo pracy z PPGR, legitymacje służbowe, odcinki list płac/wynagrodzeń byłych pracowników w PPGR, zaświadczenie ZUS. Nie dotyczy osób, które złożyły stosowne dokumenty, 2) w przypadku uczniów szkół średnich i szkół podstawowych zlokalizowanych poza gminą Nozdrzec zaświadczenia ze szkoły, w której dziecko się uczy, iż dziecko/rodzina nie otrzymało/a na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych, lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy. W przypadku uczniów klasy I szkoły średniej należy również dostarczyć zaświadczenie ze szkoły podstawowej, do której dziecko uczęszczało w ubiegłym roku szkolnym- poza gm. Nozdrzec, 3) potwierdzenie pokrewieństwa w linii prostej za pomocą aktu urodzenia, aktu małżeństwa zupełnego, 4) wypełnienie dodatkowego Oświadczenia na weryfikację danych wskazanych w oświadczeniu (dokument do pobrania znajduje się na dole strony). Wskazane dokumenty są niezbędne, aby uznać zasadność wsparcia dla uczniów (czyli przekazanie im. komputerów, pozyskanych przez gminę Nozdrzec w konkursie „Granty PPGR – wsparcie rodzin popegeerowskich w rozwoju dla uczniów”) i stanowią warunek konieczny w ramach procedury uzupełniającej wniosek gminy Nozdrzec do instytucji weryfikującej. Dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 9 grudnia 2021 w Urzędzie Gminy Nozdrzec pok. 18 w godzinach pracy Urzędu. Niedostarczenie dokumentów będzie skutkowało odrzuceniem wniosku o udzielenie wsparcia. Złożenie kompletu dokumentów także nie gwarantuje otrzymania wsparcia. Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu: 134398020 wew. 39 lub 796442970.

Komunikat w sprawie złożonych oświadczeń w ramach programu “Granty PPGR”

W związku ze zmianą wytycznych i związaną z tym koniecznością uzupełnienia oraz aktualizacji przez Gminę Nozdrzec wniosku złożonego w ramach programu „Granty PPGR –...
Zakończenie ważnych inwestycji drogowych. W ostatnich dniach nastąpił odbiór techniczny chodników wybudowanych w ciągu dróg powiatowych- nr 1936R (Barycz- Izdebki) oraz nr 2036R (Wara- Brzozów). W ten sposób zostały zakończone działania, które były wynikiem dobrej współpracy między samorządem gminy Nozdrzec oraz powiatu brzozowskiego. W ramach przeprowadzonej inwestycji wybudowano ponad 1000 metrów chodnika, w kwocie 1 474 793,58 złotych. Udzielona pomoc finansowa dla pow. brzozowskiego ze strony gminy Nozdrzec, wyniosła 737 385,00 złotych. Przypomnijmy, że w dniu 5 maja br. na XXVII zwyczajnej sesji, Rada Gminy Nozdrzec na wniosek Wójta Gminy Nozdrzec Stanisława Żelaznowskiego, rozpatrzyła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzozowskiego. Akt ten miał charakter intencyjny i wyrażał wolę nozdrzeckiego samorządu do nawiązania współpracy z pow. brzozowskim, w celu realizacji projektów rozwijających infrastrukturę pieszą w ciągu dróg powiatowych. Zrealizowane deklaracje ws. budowy infrastruktury drogowej, które zapadły jeszcze na posiedzeniu Rady Gminy Nozdrzec w dniu 31 stycznia 2020 roku, z udziałem Wicestarosty Brzozowskiego Jacka Adamskiego znacząco, wpłynęły na poziom bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy. Jeszcze do niedawna jedynie 7% dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy Nozdrzec, posiadało jakże ważną infrastrukturę dla pieszych. Przy najdłuższym odcinku drogi powiatowej (2036R Wara- Brzozów) o długości 15,47 km, znajdowało się zaledwie 225 metrów chodnika. Zakończona inwestycja spowodowała ponad 3. krotny wzrost długości infrastruktury pieszej wzdłuż strategicznego odcinka drogi powiatowej. To nie koniec planowanych działań, których celem jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa dla wszystkich użytkowników dróg- na wniosek Wójta Gminy Nozdrzec wykonane zostały projekty chodników dla miejscowości Hłudno, Wesoła oraz Wesoła- Ujazdy. Analogiczne działania są prowadzone względem DW 835, natomiast na XXXI zwyczajnej sesji Rady Gminy Nozdrzec przedstawiono plany dot. kontynuacji działań inwestycyjnych. Na zaproszenie Przewodniczącego Rady Gminy Nozdrzec Adriana Skubisz, w posiedzeniu uczestniczył Wicestarosta Brzozowski Jacek Adamski, który zapowiedział remont drogi powiatowej Wara- Brozów oraz Izdebki- Obarzym, a także budowę chodników w miejscowości Wara- 450 m., Izdebki- 700 m., Izdebki- Rudawiec- 350 m. Podkreślił również, że w Hłudnie oraz Wesołej powstaną bezpieczne przejścia dla pieszych, z wysepką oraz oświetleniem i przylegającymi odcinkami chodnika w sumie za ponad 600 tys. złotych.

Zakończenie ważnych inwestycji w gminie Nozdrzec

W ostatnich dniach nastąpił odbiór techniczny chodników wybudowanych w ciągu dróg powiatowych- nr 1936R (Barycz- Izdebki) oraz nr 2036R (Wara- Brzozów). W ten sposób...
Listopad w gminie Nozdrzec był miesiącem realizacji licznych Karpackich Inicjatyw Lokalnych. Realizatorami tych niezwykle interesujących przedsięwzięć były grupy nieformalne, których członkowie dostrzegli możliwość interwencji w obszarze zwiększenia aktywności obywatelskiej wśród społeczności lokalnej, promowania postaw proekologicznych oraz podtrzymywania i rozwoju świadomości narodowej. Rozwinięta oferta warsztatowa, a także obecność i zaangażowanie mieszkańców oraz władz samorządowych, pozwoliły na integrację społeczności lokalnej i międzypokoleniową wymianę doświadczeń. Inicjatywa pn. Apetyt Na Karpaty, autorstwa grupy nieformalnej Poznajemy Karpackie Smaki była próbą rozwinięcia działań zapoczątkowanych na terenie gm. Nozdrzec, których celem jest dążenie do realizacji zadań promujących i podtrzymujących dziedzictwo kulturowe, w tym sztukę kulinarną pow. brzozowskiego. Projekt Apetyt Na Karpaty, podobnie jak I Powiatowe Święto Ziemniaka, zakładał przygotowanie kiermaszu promującego tradycyjne regionalne potrawy związane z terenem Karpat. Do udziału w wydarzeniu zaproszone zostały Koła Gospodyń Wiejskich z 14 powiatów województwa podkarpackiego- terenu objętego programem Karpackich Inicjatyw Lokalnych. Propozycja udziału w wydarzeniu spotkała się ze sporym zainteresowaniem tradycyjnie żeńskich organizacji. Niestety sytuacja epidemiologiczna nie pozwoliła na realizację zadania. Dzięki szybkiej reakcji oraz dobrej współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia", podjęto decyzję o przeznaczeniu otrzymanego dofinansowania na ponowienie publikacji pt. Kapliczki i krzyże Ziemi Nozdrzeckiej... Niech pozostaną dalej tu, pod redakcją Agaty Dudy, Jacka Cetnarowicza oraz Krzysztofa Hajduka. Członkowie grupy nieformalnej: Agnieszka Baran, Maria Potoczna, Wiesław Mistecki. Drugim działaniem była inicjatywa Karpackie Ziółka, autorstwa Grupy nieformalnej na rzecz Karpackich Inicjatyw Lokalnych w gm. Nozdrzec. W ramach zadania przeprowadzono cykl warsztatów zielarskich. Uczestnicy wydarzeń zdobyli wiedzę oraz nabyli umiejętności w przetwarzaniu ziół, pod okiem p. Krystyny Judki. Wszyscy obecni na warsztatach własnoręcznie przygotowali kremy, maści, octy, maceraty ziołowe oraz otrzymali odpowiedź na zadawane pytania dotyczące zielarstwa. Zadanie miało na celu zachowanie niematerialnego dziedzictwa naszych przodków, do którego zdecydowanie należy wiedza na temat wykorzystania otaczających nas dóbr natury, w kuchni oraz ziołolecznictwie. Wszystkie warsztaty poprzedzone były wykładem, za pomocą którego uczestnikom warsztatów została przekazana wiedza teoretyczna, natomiast działania praktyczne miały na celu utrwalenie zdobytych zasobów wiadomości. Udział w warsztatach był bezpłatny, a uczestnicy zachowali wytworzone produkty ziołowe oraz otrzymali receptury do wykorzystania w domowym zaciszu. Patronat honorowy nad inicjatywą Karpackie Ziółka był sprawowany przez Wójta Gminy Nozdrzec Stanisława Żelaznowskiego. Członkowie grupy nieformalnej: Agnieszka Blama, Agata Siekaniec, Adrian Skubisz. Ostatnim projektem realizowanym w ramach programu Karpackie Inicjatywy Lokalne było działanie pn. Wierzbowy Zakątek w Izdebkach – wyjątkowe miejsce integracji- zadanie prowadzone przez grupę nieformalną Aktywne Pogórzanki. Głównym punktem realizowanego projektu były dwudniowe warsztaty, w trakcie których powstała wyjątkowa altana. Do budowy wykorzystano witki wierzby rosnące nad Sanem oraz Magierką. Splecione i połączone elementy wierzby stworzyły altanę, która z pewnością ożyje na wiosnę, stanowiąc miejsce odpoczynku dla turystów oraz interesujący element ozdoby krajobrazu wokół Zespołu Dworskiego w Izdebkach. W realizowane zadanie zaangażowali się również podopieczni oraz pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy im. Anny w Izdebkach, a także uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej Polski z Oddziałem Przedszkolnym w Izdebkach. Podczas warsztatów wyplatano również wiklinowe kosze oraz drobne dekoracje dla przydomowych ogrodów, odbiorcy projektu wysłuchali krótkiej prelekcji o wierzbie i możliwościach jej wykorzystania, a Wójt Gminy Nozdrzec na zakończenie dokonał symbolicznego przecięcia wstęgi, oddając tym samym powstałą altanę do wykorzystania dla społeczności lokalnej. Członkowie grupy nieformalnej: Renata Kaniuczak, Karolina Duduś, Katarzyna Iwańska. Karpacka inicjatywa lokalna współfinansowane ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 za pośrednictwem Stowarzyszenia "Pro Carpathia".

Karpackie Inicjatywy Lokalne na terenie Gminy Nozdrzec

Listopad w gminie Nozdrzec był miesiącem realizacji licznych Karpackich Inicjatyw Lokalnych. Realizatorami tych niezwykle interesujących przedsięwzięć były grupy nieformalne, których członkowie dostrzegli możliwość interwencji...
W piątek 19 listopada w Siedliskach odbyło się podsumowanie działań związanych z realizacją projektu „EtnoGmina- Warsztaty Pisania Ikon”. W wydarzeniu udział wzięli członkowie społeczności lokalnej, uczestnicy projektu oraz osoby zaangażowane w jego realizację, a także Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Stanisław Kruczek i Sekretarz Gminy Nozdrzec Agnieszka Baran. Miła i rodzinna atmosfera sprzyjała zacieśnieniu znajomości nawiązanych podczas warsztatów, a obecność przedstawicieli władz samorządowych była fundamentem dla nawiązania dyskusji na temat działań związanych z promocją oraz podtrzymaniem dziedzictwa kulturowego województwa podkarpackiego. Projekt „EtnoGmina Warsztaty Pisania Ikon” miał na celu m.in. upowszechnianie wiedzy o znaczeniu i wartości dziedzictwa kulturowego naszego województwa, kształtowanie wrażliwości estetycznej oraz, co szczególnie ważne, pobudzanie postaw osobistego uczestnictwa w przedsięwzięciach i wydarzeniach kulturalnych. Adresatami realizowanego projektu byli mieszkańcy województwa podkarpackiego, zainteresowani historią Ikony, którzy poprzez nabycie praktycznych umiejętności w pisaniu Ikon chcieli wpłynąć na zachowanie tego elementu kultury naszego regionu. W trakcie projektu uczestnicy wzięli udział w wykładzie przeprowadzonym przez Dyrektora Muzeum Archidiecezjalnego w Przemyślu, na temat genezy i symboliki Ikony w sztuce wczesnochrześcijańskiej oraz obecności tego elementu sztuki w kulturze województwa podkarpackiego. Ponadto osoby, które wyraziły chęć udziału w projekcie spędziły 36 godzin nad tworzeniem własnej ikony, pod okiem p. Jadwigi Denisiuk, która prowadzi największą i najstarszą pracownię Ikon na terenie Bieszczadów. Pisanie Ikon zaczęło się od rysowania obrysu postaci na desce. Przez następnych kilkanaście godzin beneficjenci zadania pracowali nad podkładem z żółtka i pigmentu, nakładaniem żywicy, szlifowaniem, złoceniem oraz klejeniem. Po wyschnięciu prac, na kolejnych warsztatach, zajęto się najważniejszym elementem pisania Ikon, czyli podkładem pod części cielesne pisanych postaci, tzw. sankir. Etap ten polegał na nałożeniu wielu warstw farby. Kolory były nakładane stopniowo od najciemniejszego do najjaśniejszego. Dzięki temu zabiegowi wykonywane postaci wyłaniały się z ciemności i przechodziły w światłość- sztuka ta nawiązuje do przemiennej natury ludzkiej oraz oczyszczenia z grzechów. Równie czasochłonnym zajęciem dla uczestników było nakładanie koloru na szaty. W celu uzyskania jednolitej powierzchni należało nałożyć wiele warstw farby. Przez pozostałą część warsztatów pracowano nad cieniowaniem elementów ciała, co polegało na położeniu mieszaniny ochry z pigmentami- dla uzyskania wyrazistych zarysów twarzy, nakładaniem światła oraz malowaniem oczu, ust i ramki. Bardzo ważnym działaniem na wszystkich etapach pisania Ikon było przygotowanie farby, którą uczestnicy tworzyli własnoręcznie z sproszkowanych pigmentów pochodzenia ziemnego lub mineralnego oraz mieszanki żółtka kurzego jaja i wody. Wszystkie przygotowane prace wzięły udział w wernisażu, a po jego zakończeniu Ikony trafiły do swoich autorów. Jest nam niezmiernie miło, że proponowane działanie wzbudziło spore zainteresowanie wśród mieszkańców województwa podkarpackiego. Obecność uczestników z różnych miejsc naszego regionu jest doskonałym dowodem na to jak ważnym i interesującym elementem naszego dziedzictwa jest Ikona. To wspaniałe, że wspólnie pracowaliśmy nie tylko nad poszerzeniem wiedzy o sztuce wczesnochrześcijańskiej, ale również dołożyliśmy wszelkich starań dla podtrzymania tradycji pisania Ikon. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za obecność oraz zaangażowanie w realizowane zadanie. Mamy nadzieję, że to nie koniec naszej przygody, i że w przyszłości spotkamy się ponownie przy działaniach propagujących dziedzictwo kulturowe województwa podkarpackiego. Serdeczne podziękowania pragniemy skierować również w stronę Zarządu Województwa Podkarpackiego oraz Wójta Gminy Nozdrzec Stanisława Żelaznowskiego za dofinansowanie realizowanego zadania. Warsztaty nie odbyłyby się bez obecności Pani Jadwigi Denisiuk, która poświęciła sporo uwagi wszystkim uczestnikom projektu i podzieliła się cennym doświadczeniem oraz wiedzą na temat pisania Ikon- dziękujemy!- Prezes Stowarzyszenia "Towarzystwo Miłośników Ziemi Dynowsko- Brzozowskiej- Grzegorz Hardulak, Dyrektor GOK- koordynator zadania- Edyta Serwatka, autor projektu- Adrian Skubisz. Projekt „EtnoGmina- Warsztaty Pisania Ikon” dofinansowano z budżetu Województwa Podkarpackiego oraz Gminy Nozdrzec.

Podsumowanie projektu “EtnoGmina- Warsztaty Pisania Ikon”

W piątek 19 listopada w Siedliskach odbyło się podsumowanie działań związanych z realizacją projektu „EtnoGmina- Warsztaty Pisania Ikon”. W wydarzeniu udział wzięli członkowie społeczności...
Prom Nozdrzec

Uwaga – zmiana godzin kursowania promu

Informujemy, że od 23 listopada przeprawa promowa Nozdrzec - Siedliska jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 10.30 oraz od...
Symbol recyklimgu

Uwaga – czasowa zamiana godzin funkcjonowania PSZOK

W dniach od 22 listopada do 3 grudnia Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów będzie czynny w godzinach 7.30 - 15.00 w dni robocze. Odpady będzie...
Herb Gminy Nozdrzec

12 listopada dniem wolnym od pracy

Informujemy Państwa, że 12 listopada 2021 r. jest dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Nozdrzec.
Herb Powiatu Brzozowskiego

Komunikat Obrony Cywilnej

Uprzejmie informuję mieszkańców powiatu brzozowskiego, że w związku z treningiem obrony cywilnej, w dniu 18 listopada 2021 r.  odbędzie się głośna próba syren. Wyemitowane zostaną...
Od 12 do 24 listopada 2021 r. zostanie przeprowadzone badanie kontrolne. Jego celem jest ocena jakości danych pozyskanych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Jego wyniki umożliwiają również udoskonalanie przyszłych spisów i badań reprezentacyjnych, dlatego udział w badaniu kontrolnym jest równie ważny, jak w samym Spisie Powszechnym.

Badanie kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 roku (12-24 listopada 2021)

Od 12 do 24 listopada 2021 r. zostanie przeprowadzone badanie kontrolne. Jego celem jest ocena jakości danych pozyskanych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i...