Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej oraz stacji uzdatniania wody w Izdebkach

Opublikowano 21 czerwca 2023, 11:07

Od marca 2023 roku mieszkańcy Izdebek korzystają z nowej sieci wodociągowej oraz stacji uzdatniania wody. Wniosek na realizację operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 został złożony w 2020 roku.

Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej oraz stacji uzdatniania wody w Izdebkach to inwestycja, realizacja której pozwoliła spełnić oczekiwania społeczności lokalnej. W jej ramach wykonano 6,51 km sieci wodociągowej oraz 1,93 km przyłączy wodociągowych, co daje łącznie 8,44 km infrastruktury wodociągowej.

Koszt inwestycji to 4 997 000 zł, z tego 1 070 017 zł to wsparcie otrzymane z PROW, a 3 926 983 zł to środki z budżetu Gminy Nozdrzec.

Wykonane prace to kompleksowe działania polegające na:

 • przebudowie i rozbudowie sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z uzbrojeniem,
 • przebudowie przyłączy wodociągowych i węzłów wodomierzowych,
 • przebudowie dwóch studni wierconych wraz z ich wyposażeniem,
 • budowie nowej studni zastępczej,
 • przebudowie rurociągów wody surowej ze studni głębinowych, kabli zasilających i sterowniczych,
 • wykonaniu nowej technologii uzdatniania wody z układem automatycznych pomiarów i wizualizacji,
 • przebudowie ogrodzeń studni i stacji uzdatniania wody,
 • przebudowie, rozbudowie i nadbudowie budynku stacji uzdatniania wraz z zagospodarowaniem terenu,
 • budowie dwóch zbiorników nadziemnych retencyjno-wyrównawczych o pojemności 50 m3 każdy wraz z uzbrojeniem,
 • budowie komory zasuw i studni przelewowo-spustowej,
 • budowie podziemnego zbiornika wody czystej o pojemności 7 m3 wraz z uzbrojeniem,
 • budowie odstojnika popłuczyn wraz z uzbrojeniem,
 • budowie rurociągów technologicznych międzyobiektowych,
 • utwardzeniu drogi dojazdowej z nawierzchni żwirowej oraz placu manewrowego i ciągów komunikacyjnych z kostki betonowej,
 • przebudowie ogrodzenia terenu stacji uzdatniania wody.