Debata nad raportem o stanie Gminy Nozdrzec

Opublikowano 22 czerwca 2023, 01:56

Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec informuje, że na dzień 28 czerwca 2023 roku zwołana została LVI zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec, która rozpocznie się o godzinie 8.30 w sali narad Urzędu Gminy Nozdrzec.

Zgodnie z § 28aa ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) Wójt Gminy Nozdrzec przedstawił Raport o stanie Gminy Nozdrzec za 2022 rok.

Uprzejmie informuję, że na LVI zwyczajnej sesji Rady Gminy Nozdrzec odbędzie się debata nad Raportem. Na podstawie § 28aa ust. 6 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) w debacie mogą zabierać głos również mieszkańcy Gminy Nozdrzec. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Pisemne zgłoszenie mieszkańca do udziału w debacie poparte podpisami co najmniej 20 osób należy złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy Nozdrzec na stosownym formularzu, w zamkniętej kopercie z dopiskiem Debata-Raport.

Uwzględnione zostaną zgłoszenia, które doręczone będą do sekretariatu Urzędu Gminy Nozdrzec (36-245 Nozdrzec 224), najpóźniej w dniu poprzedzającym sesję tj. 27 lipca 2023 roku.