Zmiany w programie priorytetowym „Czyste Powietrze”

Opublikowano 13 stycznia 2022, 03:00

Uprzejmie informujemy, że w najbliższym czasie ulegnie zmianie program priorytetowy „Czyste Powietrze”, w tym wzór formularza wniosku o dofinansowanie oraz inne obowiązujące dokumenty związane z obsługą Programu.

Kluczowa zmiana to wprowadzenie nowej części Programu – Części 3) Dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania.

Najważniejsze zapisy w Części 3 Programu:

  • obniżenie, w porównaniu do progów obowiązujących w Części 2 programu, przeciętnego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego uprawniającego do najwyższego poziomu wsparcia: 900 zł (gospodarstwa wieloosobowe), 1 260 zł (gospodarstwa jednoosobowe);
  • wprowadzenie alternatywnego, w stosunku do dochodu, kryterium kwalifikowalności – prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego;
  • intensywność dofinansowania – do 90% kosztów kwalifikowanych;
  • maksymalna kwota dotacji dla całego przedsięwzięcia – do 69 tys. zł;
  • możliwość rozliczenia dotacji – maks. w pięciu transzach;
  • wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia do 36 miesięcy.

Pozostałe zapisy Części 3 Programu są analogiczne do dotychczasowych ujętych w pozostałych częściach.

Wprowadzono nowy Załącznik nr 2b „Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 3 Programu dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania„.

Dodatkowo, w ramach zmiany Programu zostały skorygowane niektóre pozostałe zapisy we wszystkich jego częściach oraz załącznikach, a najważniejsze z nich to:

  • usunięcie możliwości składania wniosku o płatność przed zawarciem umowy dotacji;
  • wskazanie w programie konieczności uwzględniania przy liczeniu powierzchni przeznaczonej na działalność gospodarczą sezonowości jej prowadzenia, a szczegółowy sposób obliczenia będzie podany we wniosku o dofinansowanie;
  • wprowadzenie możliwości skorzystania z dofinansowania w ramach Programu „Czyste Powietrze” gdy dofinansowanie łączy się z gminnymi programami parasolowymi, w których wnioskodawca nie staje się właścicielem kotła do zakończenia okresu trwałości. Wnioskodawca nie musi być właścicielem źródła ciepła, o dofinansowanie którego wnioskuje, żeby skorzystać z dofinansowania innych kosztów. Zmiana będzie miała zastosowanie również do wcześniejszych wersji Programu;