Wydłużenie rekrutacji do projektu „Być kobietą”

Opublikowano 23 lipca 2018, 09:17

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje o przedłużeniu rekrutacji do  projektu: „BYĆ KOBIETĄ” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy,  Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe.

Projekt skierowany jest do kobiet bezrobotnych lub biernych zawodowo zamieszkałych na terenie wybranych powiatów woj. Podkarpackiego (jasielskiego, strzyżowskiego, brzozowskiego, przemyskiego ziemskiego, leskiego, bieszczadzkiego, niżańskiego, lubaczowskiego, kolbuszowskiego, leżajskiego, przeworskiego), powyżej 29 roku życia.
Szczególnie premiowane podczas rekrutacji będą kobiety:

 • od 50 roku życia
 • długotrwale bezrobotne,
 • niepełnosprawne,
 • o niskich kwalifikacjach zawodowych,
 • zamieszkałe na terenach wiejskich

W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci kompleksowym wsparciem dającym możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych i podjęcia zatrudnienia w skład, którego wchodzi:

 • Doradztwo zawodowe i opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD),
 • Szkolenia z kompetencji społecznych,
 • Szkolenia zawodowe (mające na celu podniesienie kwalifikacji lub przekwalifikowanie) potwierdzone egzaminem i uzyskaniem certyfikatu;
 • Pośrednictwo pracy,
 • Stypendium szkoleniowe;
 • 9 – miesięczne płatne staże – 1289,83 zł/miesiąc;
 • Zwrot kosztów dojazdu na doradztwo zawodowe (IPD),  szkolenia, pośrednictwo pracy;
 • Wsparcie Animatora przez cały okres uczestnictwa w projekcie.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY!

Informujemy, że rekrutacja zostaje przedłużona od 02.07.2018 r. do momentu zrekrutowania odpowiedniej liczby osób

Szczegółowe informacje udzielane są w Biurze projektu:

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Szopena 51,

35-959 Rzeszów
Parter, pokój nr 114
e-mail: aleksandramucha@rarr.rzeszow.pl akubas@rarr.rzeszow.pl

Tel.: 17 86 76 253

www.rarr.rzeszow.pl

Wartość dofinansowania projektu z UE 1 473 503,28 PLN.