Trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Opublikowano 10 maja 2022, 03:23
Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Nozdrzec, który odbędzie się 13 czerwca 2022 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec pok.nr 3 (sala narad)
  • udział ¼ w działce nr 1236 o pow. 2,4592 ha, położonej w miejscowości Nozdrzec, nieobjętej Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec, niezabudowanej, teren lasów, księga wieczysta KS1B/00023880/3. Cena wywoławcza wynosi 22 699,00 zł (w tym 23% podatek VAT od drzewostanu – 4 283,00 zł), wadium wynosi 2 300,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 230,00 zł.
Wadium należy uiścić do 8 czerwca 2022 r. na konto nr 22 9093 1017 2004 0400 2310 0009 BS Dynów Oddział Nozdrzec (liczy się data wpływu na konto odbiorcy), lub w kasie tut. urzędu z dopiskiem „przetarg na działkę nr…, położoną w …”. Poprzednie przetargi na sprzedaż w/w nieruchomości przeprowadzono w dniach:
  • 11.01.2022 r.
  • 04.04.2022 r.
Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej: – osoba fizyczna dokument tożsamości, -osoby prowadzące działalność gospodarczą, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej, podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do krajowego rejestru sądowego – aktualny (z ostatnich 6 miesięcy), -pełnomocnicy – pełnomocnictwo notarialne do udziału w przetargu, -oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Nozdrzec. W związku z przetargiem na dzierżawę nieruchomości: – cena wywoławcza jest ceną za jeden rok dzierżawy i jest ceną stałą przez okres dzierżawy. Nieruchomości nie posiadają obciążeń ani nie są przedmiotem zobowiązań. -wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny dzierżawy, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu. -w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał, wadium przepada. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu po podaniu przyczyny. Dodatkowe informacje o warunkach przetargu można uzyskać w pokoju nr 29 Urzędu Gminy Nozdrzec lub telefonicznie pod numerem 13 43 98020 wew. 30. Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. urzędu od 10.05.2022 r. do 13.06.2022 r. na stronie internetowej, na www.bip1.nozdrzec.pl i w sposób zwyczajowo przyjęty.