Najważniejsze rozwiązania Tarczy Antykryzysowej dla rolnictwa

Opublikowano 6 kwietnia 2020, 08:51

Rozwiązania proponowane w przepisach tzw. Tarczy Antykryzysowej

I.     Rozwiązania dotyczące wyłącznie rolników i ich domowników:

 1. Zasiłek opiekuńczy na dzieci.
 2. Zwolnienie z obowiązku opłacania składek emerytalno-rentowych dla osób objętych ubezpieczeniem w KRUS.
 3. Zmiany dotyczące zachowania ważności orzeczeń wydanych między innymi na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.

II.     Rozwiązania dotyczące rolników lub przedsiębiorców, w tym prowadzących działalność rolniczą w formie spółki osobowej, spółki kapitałowej, spółdzielni rolników lub w innej formie, a także prowadzących działalność gospodarczą związaną z sektorem rolnym, w szczególności w zakresie przetwórstwa produktów rolnych, lub zatrudnianych przez nich pracowników:

 1. Pokrycie przez państwo składek na ZUS.
 2. Możliwość odroczenia i rozłożenia na raty składek na ZUS.
 3. Dofinansowanie zatrudnienia.
 4. Uelastycznienie czasu pracy.
 5. Rozwiązania dotyczące pobytu i zatrudnienia cudzoziemców.
 6. Rozliczenie całej tegorocznej straty w przyszłym roku.
 7. Podatek od nieruchomości.
 8. Przedłużenie bankowych kredytów obrotowych.
 9. Zmiana warunków lub terminów spłaty kredytu udzielonego mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy.
 10. Zmiany w zakresie maksymalnych cen lub maksymalnych marż hurtowych i detalicznych, stosowanych w sprzedaży towarów lub usług.
 11. Zmiany dotyczące biegu terminów przewidzianych przepisami prawa administracyjnego oraz biegów terminów procesowych i sądowych.
 12. Zmiana wprowadzająca ułatwienia dotyczące korzystania z usług e-administracji.

Szczegółowe informacje dotyczące najważniejszych rozwiązań zawartych w przepisach dotyczących wprowadzenia Tarczy Antykryzysowej

I.     Rozwiązania dotyczące wyłącznie rolników i ich domowników

1.     Zmiany w zakresie zasiłku opiekuńczego rolników

W przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19, rolnikowi będzie przysługiwał zasiłek opiekuńczy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:

1)      dzieckiem, w wieku do ukończenia 8 lat;

2)  oraz dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał przez okres nie dłuższy niż 14 dni.

Zasiłek opiekuńczy za każdy dzień będzie wynosił 1/30 z kwoty emerytury podstawowej. Obecnie wysokość emerytury podstawowej po waloryzacji wynosi 972,40 zł. Stawka dzienna wyniesie zatem 32,41 zł (972,40 zł / 30 dni = 32,41 zł).

Zasiłek opiekuńczy będzie finansowany z budżetu państwa za pośrednictwem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS).

Rada Ministrów będzie mogła, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, określić dłuższy okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

2.     Zwolnienie z obowiązku opłacania składek emerytalno-rentowych dla osób objętych ubezpieczeniem w KRUS

Wszystkie osoby objęte ubezpieczeniem emerytalno-rentowym na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników zostaną zwolnione z obowiązku opłacania składek na to ubezpieczenie do KRUS za trzy miesiące (drugi kwartał 2020 r.).

Składki opłaci budżet państwa za pośrednictwem KRUS.

Zwolnienie następuje z mocy samego prawa, co oznacza, że nie będzie konieczne składanie przez rolników ubezpieczonych w KRUS jakichkolwiek dodatkowych wniosków w tym zakresie.

3.     Zmiany dotyczące zachowania ważności orzeczeń wydanych między innymi na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników

Zachowanie ważności orzeczeń o:

 1. częściowej niezdolności do pracy,
 2. całkowitej niezdolności do pracy,
 3. całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 4. niezdolności do samodzielnej egzystencji

– wydanych na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, których ważność upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu.

Orzeczenia zachowują  ważność przez okres kolejnych 3 miesięcy od dnia upływu terminu ważności.