Informacja w sprawie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2018/2019

Opublikowano 14 sierpnia 2018, 10:49

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Nozdrzcu informuje, że w dniach od 01.09.2018 r. do 15.09.2018 r. można składać wnioski dot. przyznania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2018/2019 – dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nozdrzec.
Uprawnionymi do otrzymania stypendium szkolnego są:
 Uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
 Wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim biorącym udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 Uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium szkolne nie przysługuje:
 uczniom klas zerowych,
 uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Nozdrzec
Stypendium szkolne przyznaje się na:
 wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia,
 wniosek odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w art. 90 b ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 16.12.2004 r.
 wniosek opiekuna prawnego.

Kryterium dochodowe
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie, uprawniająca do ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego nie może przekraczać kwoty 514,00 zł netto. Kryterium takie obowiązuje do 30 września 2018 r.
Od 1 października 2018 r. ulegnie zwiększeniu miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne z kwoty 514,00 zł na kwotę 528,00 zł (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1358). Osoby, którym miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 528,00 zł netto, także mogą złożyć wniosek o stypendium szkolne w terminie do 15 września 2018 r., przy czym stypendium szkolne dla tych uczniów zostanie przyznane od miesiąca października 2018 r.

Dokumenty wymagane do uzyskania stypendium szkolnego:
1) zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodów,
2) zaświadczenie lub oświadczenie o ilości hektarów przeliczeniowych lub nakaz podatkowy za rok, w którym składa się wniosek (wliczamy dochód powyżej 1ha przeliczeniowego)
3) zaświadczenie, oświadczenie o wysokości otrzymywanych rent, emerytur lub alimentów, ewentualnie odcinek renty lub emerytury z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,
4) zaświadczenie lub oświadczenie o przyznanych dodatkach mieszkaniowych, świadczeniach rodzinnych, pielęgnacyjnych lub innych,
5) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania działalności gospodarczej oraz o wysokości uzyskiwanych dochodów z tej działalności, lub oświadczenie o wysokości dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej,
6) zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, z wyszczególnieniem rodzaju i wysokości świadczenia,
7) zaświadczenie, oświadczenie lub decyzja z Powiatowego Urzędu Pracy o prawie i wysokości zasiłku dla bezrobotnych lub innych świadczeń z funduszu pracy.
Do Dochodu nie wliczamy: świadczenia z tytułu z tytułu prac społeczno – użytecznych, jednorazowego świadczenia socjalnego, (np. zapomoga związana z urodzeniem dziecka, dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, zapomoga z ZFŚS), świadczenia wychowawczego 500+, zapomóg pieniężnych, o których mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, podatku dochodowego od osób fizycznych (tylko dochód netto), płaconych przez członków rodziny składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Formy stypendium szkolnego
Stypendium szkolne może być udzielane w formie:
1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach: edukacyjnych prowadzonych w ramach planu nauczania, jak również wykraczających poza ten plan i wyrównawczych, jak również udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w szczególności dotyczących:

 zakupu podręczników, słowników, encyklopedii, atlasów, lektur szkolnych, programów komputerowych i innych pomocy naukowych;
 zakupu tornistrów i plecaków szkolnych, artykułów i przyborów szkolnych, stroju sportowego na zajęcia wychowania fizycznego oraz pozalekcyjne zajęcia sportowe, obuwia sportowego, oraz innego wyposażenia wymaganego przez szkołę;
 zakupu sprzętu komputerowego, akcesoriów do komputera, biurka, fotela do komputera, tuszów do drukarek, papieru do drukarek,
 zakup okularów korekcyjnych i innego sprzętu rehabilitacyjnego, pokrycie kosztów abonamentu internetowego, jeżeli program nauczania przewiduje korzystanie z Internetu;
 częściowego lub całkowitego pokrycia opłat wymaganych przez szkołę, opłat za czesne, korepetycje, naukę języków obcych, zajęcia i kursy dodatkowe w kierunku zainteresowań uczniów, typu: pływanie, nauka tańca, nauka gry na instrumentach, itp., opłaty za udział w wycieczkach szkolnych, wyjazdach „kulturowych” – do kin, teatrów, muzeów itp., lub innych imprezach organizowanych przez szkołę,
2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności: zakup podręczników, lektur szkolnych i inny książek wymaganych przez szkołę, artykułów i przyborów szkolnych.
3) Stypendium szkolne może być udzielane uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych także w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w tym opłat za internat lub bursę oraz opłat za przejazdy z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem środkami komunikacji zbiorowej.
4) Stypendium szkolne może być także udzielane w formie świadczenia pieniężnego, na warunkach określonych w ustawie o systemie oświaty.
4) Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.
Refundacja kosztów, o których mowa powyżej, zostanie dokonana, jeśli są one związane z wydatkami, które dotyczą roku szkolnego, na który przyznane jest stypendium.

Warunki ubiegania się o stypendium szkolne
Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego lub zasiłku jest:
 złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej,
 dołączenie do wniosku stosownych zaświadczeń lub oświadczeń o uzyskanych dochodach przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku, czyli z m-ca sierpnia.
Wnioski wraz z załącznikami należy składać do 15.09.2018 r. w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Nozdrzcu, pokój nr 11, a w przypadku kolegiów nauczycielskich i kolegiów służb społecznych – do 15.10.2018 r.
Pełnej informacji na temat zasad przyznawania i wypłacania stypendiów szkolnych udziela GZEAS Nozdrzec, tel. (013) 4398020, w. 37

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego

Wkładka na kolejne dziecko