Informacja dotycząca odbioru odpadów z działalności gospodarczej oraz rolniczej

Opublikowano 16 października 2018, 12:05

W związku z licznymi pytaniami, dotyczącymi odpadów powstających na skutek prowadzonej działalności gospodarczej i działalności rolniczej, informujemy, że w ramach systemu gospodarki odpadami odbierane są wyłącznie odpady komunalne powstające w wyniku funkcjonowania gospodarstw domowych.

Natomiast właściciele nieruchomości zamieszkałych, na których prowadzona jest również działalność gospodarcza, zobowiązani są dodatkowo do zawarcia pisemnej umowy
z uprawnionym przedsiębiorcą na odbiór odpadów powstających na skutek tej działalności.

Dotyczy to również działalności rolniczej. Przedsiębiorca odbierający odpady w ramach systemu gminnego odbiera zatem odpady z gospodarstw rolnych w zakresie normalnego funkcjonowania gospodarstwa domowego – tak jak z innych nieruchomości zamieszkałych. Natomiast odpady powstające w związku z prowadzeniem działalności rolniczej (np. opony, środki ochrony roślin, opakowania po nich, sznurki, folie po kiszonkach i nawozach) nie są w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach odpadami komunalnymi. Na ich odbiór
z gospodarstwa rolnik musi mieć odrębną umowę z uprawnionym podmiotem.

Informuje się również, że zużyte opony rolnicze można oddać w punktach świadczących wymianę takich opon. Zgodnie z przepisami to na wytwórcy odpadów w ramach świadczenia usługi wymiany spoczywa obowiązek ich prawidłowego zagospodarowania.

Ponadto opony rolnicze można przekazać do organizacji, które zajmują się zbieraniem i utylizacją takich opon, do firm, które przerabiają je na granulat (np. GPR Guma
i Recykling Sp. z o.o., Zarzecze 169, 37-205 Zarzecze, tel. (16) 640 15 27 lub Trans Południe Sp. z o.o., 39-200 Dębica, Podgrodzie 8b, tel. (14) 681 89 89).

Niestety opony rolnicze ze względu na swoje gabaryty oraz wiążące się z tym utrudnienia (transport, utylizacja) odbierane są odpłatnie, a transport zapewniany jest przy dużych ilościach. Dlatego też najlepiej oddać je w punktach świadczących wymianę takich opon, przy ich wymianie czy zakupie.

Polskie prawo zobowiązuje rolników do odpowiedniego postępowania z opróżnionymi opakowaniami po środkach ochrony roślin. Nie mogą one być wyrzucane do pojemników na śmieci, ale muszą być odpowiednio zagospodarowane. Aby pozostać w zgodzie z prawem zużyte opakowania powinny zostać zwrócone do punku sprzedaży, gdzie zostały zakupione, po czym sklep zwraca je producentom.