Gminny Ośrodek Kultury w Nozdrzcu z dofinansowaniem w ramach programu „EtnoPolska. Edycja 2022”

Opublikowano 23 marca 2022, 09:24

Gminny Ośrodek Kultury w Nozdrzcu znalazł się w gronie beneficjentów programu “EtnoPolska. Edycja 2022.” Do 300 podmiotów z całej Polski trafi 10 milionów złotych na popularyzację folkloru.

EtnoPolska to program Narodowego Centrum Kultury, uruchomiony w 2018 roku. Jego celem jest tworzenie warunków dla wzmacniania lokalnej tożsamości kulturowej i uczestnictwa w kulturze, szczególnie w małych ośrodkach. Program zakłada preferencje dla zadań realizowanych w miejscowościach liczących nie więcej niż 50 tysięcy mieszkańców. EtnoPolska wspiera unikatowe zjawiska folkloru wiejskiego i miejskiego, wpływające w istotny sposób na wzrost kapitału kulturowego, aktywizację i podniesienie poziomu integracji społecznej na obszarach o utrudnionym dostępie do dóbr kultury.

Otrzymane dofinansowanie pozwoli na realizację projektu pn. “Zakup strojów ludowych dla Młodzieżowego Zespołu Pieśni i Tańca Izdebczanka”. W ramach zadania zakupione zostaną gotowe stroje ludowe, wykonane zgodnie z tradycją i odwzorowujące dawne pierwowzory. Działanie pozwoli na ożywienie oraz popularyzację zanikającej w naszym regionie dziedziny tańca ludowego, jako jednego z wielu elementów dziedzictwa kulturowego naszych przodków. Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na wzmocnienie tożsamości kulturowej, podtrzymanie kulturowej spuścizny oraz jej promocję na poziomie lokalnym i regionalnym. Bardzo ważnym aspektem realizowanego zadania będzie stworzenie odpowiedniego środowiska dla rozwijania aktywności twórczej, edukacji kulturalnej poprzez funkcjonowanie zespołu “Izdebczanka”.

Autor projektu: Adrian Skubisz
Kwota dofinansowania: 32 000,00 złotych