Dofinansowanie dla gminy Nozdrzec w ramach konkursu „Cyfrowa Gmina”

Opublikowano 23 marca 2022, 09:13

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że złożona aplikacja w ramach konkursu „Cyfrowa Gmina”, została zaakceptowana. Nasza jednostka samorządu terytorialnego otrzyma 237 600,00 złotych na działania z zakresu m.in. realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej oraz cyfrowego wzmocnienia odporności na zagrożenia.

Konkurs „Cyfrowa Gmina” to część Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – V oś. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU. Program ten został przygotowany m.in. na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. POPC jest jednym z 6 krajowych programów operacyjnych na lata 2014-2020 służących realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności, określającej strategię Polski, priorytety i warunki efektywnego i skutecznego korzystania z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych w latach 2014-2020 w celu realizacji unijnej strategii na rzecz inteligentnego, zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu.

Celem POPC jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla rozwoju kraju. Zgodnie z Umową Partnerstwa, jako fundamenty te przyjęto: szeroki dostęp do szybkiego internetu, efektywne i przyjazne użytkownikom e-usługi publiczne oraz stale rosnący poziom kompetencji cyfrowych społeczeństwa. Zakres wsparcia w ramach POPC wpisuje się w cel tematyczny (CT) 2 Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno- komunikacyjnych, będącego jednym z 11 celów tematycznych polityki spójności wyznaczonych na poziomie całej UE.