Zdalna Szkoła+

Opublikowano 2 czerwca 2020, 12:09

Gmina Nozdrzec otrzymała kolejny grant na zakup komputerów do prowadzenia nauki zdalnej.
Obecnie realizujemy projekt pn. „Zdalna Szkoła+” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Grant w wysokości 74 430,99 zł. został przeznaczony na zakup 23 laptopów oraz 23 pakietów oprogramowania Microsoft Office. Dzięki dotacji do szkół i uczniów trafi nowoczesny sprzęt do zdalnego nauczania.

Zakup jest finansowany ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” w ramach realizacji przez Gminę Nozdrzec projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła+” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Wysokość grantu została określona na podstawie podziału gmin na poszczególne kategorie.
Głównym kryterium przydziału jednostek samorządu terytorialnego do poszczególnych kategorii była liczba rodzin wielodzietnych na terenie gminy.