Zawiadomienie o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 kwietnia 2023 roku

Opublikowano 23 marca 2023, 02:21

Wójt Gminy Nozdrzec, działając na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.) zawiadamia, że zgodnie z Uchwałą Nr L/443/2023  Rady Gminy Nozdrzec z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/435/2022 Rady Gminy Nozdrzec z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, od dnia 1 kwietnia 2023 roku obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które wynoszą:

  • 23,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, w przypadku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny,
  • 46,00 zł miesięcznie (stawka podwyższona) od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny,
  • zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, na których zamieszkują mieszkańcy, którzy bioodpady stanowiące odpady komunalne kompostują w kompostownikach przydomowych – kwota zwolnienia wynosi miesięcznie 1,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji (iloczyn nowej stawki opłaty i liczby osób podanych w deklaracji zamieszkujących daną nieruchomość).

W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

Termin i sposób wnoszenia opłaty nie ulegają zmianie, opłatę należy wnosić bez wezwania na rachunek Gminy Nozdrzec – BS Dynów, Oddział Nozdrzec 70 9093 1017 2004 0400 4884 0035, w kasie Urzędu Gminy, bądź u inkasenta w następujących terminach:

  • do 15 maja za miesiące kwiecień, maj oraz czerwiec,
  • do 15 września za miesiące lipiec, sierpień oraz wrzesień,
  • do 15 listopada za miesiące październik, listopad oraz grudzień.

W przypadku wcześniejszego uiszczenia opłaty na poczet 2023 roku, należy dokonać dopłaty do wysokości nowych stawek obowiązujących od 1 kwietnia 2023 roku.

W sytuacji nieuiszczenia w obowiązującym terminie kwoty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022 poz. 479 ze zm.).

PRZYPOMNIENIE

Właściciele nieruchomości, współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością  zobowiązane są zgłosić każdą zmianę danych mających wpływ na ustalenie opłaty – zmiana liczby osób zamieszkujących nieruchomość, narodziny, zmiana właściciela, sprzedaż nieruchomości w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. W przypadku zgonu termin ten wynosi 6 miesięcy.

Deklarację należy złożyć w Urzędzie Gminy Nozdrzec, 36-245 Nozdrzec 224 osobiście, listownie lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP na obowiązującym wzorze deklaracji dostępnym w Urzędzie Gminy Nozdrzec oraz na stronie internetowej https://nozdrzec.pl/ w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.