Zapytanie ofertowe na wykonanie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami

Opublikowano 25 marca 2019, 02:03

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami zadania pn: „Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Gminy Nozdrzec”.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w formie zapytania ofertowego” o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986)

Zapytanie ofertowe

Wzór oferty

Projekt umowy