Zapraszamy do udziału w projekcie „ZYSK Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

Opublikowano 27 września 2016, 12:41

PROJEKT „ZYSK Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” jest realizowany  przez HOG POLSKA JAKUB GIBAŁA w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytet VII Regionalny rynek Pracy Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości.

Cele projektu:

Celem głównym projektu jest wzrost poziomu samozatrudnienia oraz przedsiębiorczości poprzez umożliwienie stworzenia własnego miejsca pracy w grupie 84 osób pozostających bez zatrudnienia (bezrobotnych i biernych zawodowo) zamieszkujących województwo podkarpackie do marca 2018r.

Rezultaty projektu:

– utworzenie 72 nowych mikroprzedsiębiorstw,

– wzrost postawy przedsiębiorczej oraz zwiększenie wiedzy z zakresu przedsiębiorczości wśród Uczestników Projektu,

– podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności dotyczących zakładania i prowadzenia własnej firmy wśród Uczestników projektu.

Okres realizacji: 2016-09-01 do 2018-03-31

Grupa docelowa:

Wsparciem w ramach projektu „ZYSK Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” zostaną objęte 84 osoby fizyczne powyżej 29 roku życia, zamieszkałe na terenie województwa podkarpackiego  i zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, które pozostają bez zatrudnienia i znajdują się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj.: osoby 50+, osoby długotrwale bezrobotne, kobiety lub osoby niepełnosprawne.

Formy wsparcia:

W ramach projektu oferowane są następujące formy wsparcia:

 1. Szkolenie: Jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą(27 h).
 2. Grupowe warsztaty pisania biznes planu (22h).
 3. Indywidualne doradztwo biznesowe (8h/os).
 4. Bezzwrotne wsparcie finansowe w wysokości 23 000,00 zł (jednorazowa dotacja inwestycyjna na rozpoczęcie działalności gospodarczej).
 5. Bezzwrotne finansowe wsparcie pomostowe – 1 750 zł/miesiąc przez 6 miesięcy oraz
  1000 zł/ miesiąc przez  kolejne 6 miesięcy.
 6. Szkolenia i doradztwo specjalistyczne oraz  mentoring branżowy wspomagające prowadzenie nowoutworzonych firm.

Rekrutacja do projektu:

PLANOWANY TERMIN REKRUTACJI: 10.10.2016 r. DO 21.10.2016 r.

Kandydaci do projektu muszą spełnić następujące kryteria formalne:

 1. powyżej 29 roku życia[1]
 2. zamieszkują (zgodnie z KC) woj. Podkarpackie,
 3. posiadają status osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo,
 4. należą do przynajmniej jednej z następujących grup:
 5. osoby w wieku od 50 roku życia[2]
 6. osoby długotrwale bezrobotne[3]
 7. kobiety,
 8. osoby niepełnosprawne,
 9. planują rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa podkarpackiego,
 10. nie posiadały aktywnego wpisu do CEIDG oraz nie były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS oraz nie prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Dodatkowe punkty podczas rekrutacji otrzymają osoby, które (max. 18p.):

 • deklarują prowadzenie działalności gospodarczej pow. 12 miesięcy – 8 p.
 • pozostają poza rynkiem pracy nieprzerwanie powyżej 24 miesięcy – 1 p.
 • zamieszkują na terenach wiejskich – 1 p.
 • powracają na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka – 1 p.
 • wychowują min.3 dzieci – 4 p.
 • są w wieku 50+-2 p.
 • zamieszkiwanie w jednym z powiatów o stopniu bezrobocia powyżej średniej dla województwa – 1 p.

Kontakt:

Biuro projektu „ZYSK Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” HOG POLSKA JAKUB GIBAŁA

Al. J. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II – 3 piętro)35-001 Rzeszów

tel..: 698 693 340

www.hogpolska.pl

e- mail: biuro@hogpolska.pl

i.koryto@hogpolska.pl

[1] osoba, która w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie miała ukończone 30 lat (od dnia 30 urodzin). Wiek uczestników projektu jest określany na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie

[2] osoba, która w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie miała ukończone 50 lat (od dnia 50 urodzin). Wiek uczestników projektu jest określany na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie

[3] osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy)