XIV zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

Opublikowano 19 grudnia 2016, 01:27

Przewodniczący Rady Gminy w Nozdrzcu

z a w i a d a m i a,

że 28 grudnia 2016 r. o godz.10.00 w sali narad urzędu gminy odbędzie się XIV zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec.

Projekt porządku obrad:

1.    Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2.    Przyjęcie protokołu sesji z dnia 30 listopada.
3.    Informacja o realizacji uchwał ostatniej sesji.
4.    Informacja wójta dot. bieżącej działalności.
5.    Uchwalenie budżetu gminy na rok 2017.
a)    przedstawienie projektu budżetu przez wójta gminy,
b)    opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu,
c)    opinia i wnioski komisji budżetu i spraw gospodarczych,
d)    stanowisko wójta gminy dotyczące wniosków komisji,
e)    autopoprawki wójta gminy do projektu budżetu,
f)    dyskusja,
g)    głosowanie autopoprawek wójta,
h)    głosowanie uchwały.
6.    Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2024.
a)    przedstawienie projektu uchwały,
b)    opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej,
c)    opinia komisji budżetu i spraw gospodarczych,
d)    dyskusja,
e)    głosowanie uchwały.
7.    Podjęcie uchwał i wniosków.
8.    Zakończenie.

Projekty uchwał znajdują się do wglądu w biurze rady – p. nr 18, II piętro oraz do pobrania tutaj