Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Nozdrzec przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego z dnia 08.09.2023

Opublikowano 11 września 2023, 09:48

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Nozdrzec przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego:

  1. Działka nr 1760 o pow. 0,1497 ha, położona w miejscowości Hłudno, zabudowana drewnianym budynkiem mieszkalnym o pow. zabudowy 85,00 m2

dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą KS1B/00066781/2

Przeznaczenie: zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec – tereny potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego, tereny najwyższych klas bonitacyjnych – najbardziej przydatnych dla rozwoju rolnictwa. Dla działki nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy.

Opis nieruchomości: teren działki jest lekko pochyły w kierunku północno – wschodnim, w części niezabudowanej pokryty wysoką trawą oraz samosiewami drzew. Kształt działki regularny, wieloboczny. Dojazd do nieruchomości odbywa się od południa drogą boczną o nawierzchni utwardzonej. Południową część działki przecina napowietrzna linia elektroenergetyczna, dodatkowo obszar działki przecinają sieci gazowe. Nieruchomość posiada częściowe uzbrojenie w urządzenia infrastruktury technicznej. Bezpośrednie sąsiedztwo od wschodu i zachodu stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa, od północy potok Baryczka, a od południa droga dojazdowa. W bliskim otoczeniu znajduje się zabudowa mieszkaniowa, a w dalszym nieruchomości rolne i leśne.

Stan techniczno-użytkowy budynku: zabudowę działki stanowi usytuowany w jej południowej części wolnostojący drewniany budynek mieszkalny w złym stanie technicznym. Jest to obiekt parterowy, ze strychem nieużytkowym, wykonany z bali drewnianych, posadowiony częściowo na podmurówce z kamienia. Ściany zewnętrzne o znacznym stopniu zużycia. Ściany szczytowe o konstrukcji drewnianej, oszalowane deskami, ze znacznymi ubytkami i odchyleniem od pionu. Dach o konstrukcji drewnianej z widocznym ugięciem połaci kryty dachówką, z ubytkami pokrycia przy kalenicy. Strop drewniany. Stolarka okienna drewniana niepełna, z ubytkami oszklenia, stolarka drzwiowa drewniana. Budynek nie posiada sprawnych instalacji wewnętrznych

Cena wywoławcza – 39 276,00 zł

  • Działka nr 1682 o pow. 0,0831 ha, położona w miejscowości Hłudno,

dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą KS1B/00066781/2

Przeznaczenie: zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec – tereny potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego. Dla działki nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy.

Opis nieruchomości: działka niezabudowana (z pozostałościami budynku gospodarczego). Teren działki jest lekko pochyły w kierunku północnym, w całości pokryty trawą oraz samosiewami drzew. Kształt działki regularny, wieloboczny, zbliżony do trapezu. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą boczną o nawierzchni utwardzonej. Północne naroże działki przecina sieć gazowa. Nieruchomość posiada częściowe uzbrojenie w urządzenia infrastruktury technicznej . Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią nieruchomości gruntowe niezabudowane oraz drogi dojazdowe. W bliskim otoczeniu znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa, a w dalszym nieruchomości rolne i leśne.

Cena wywoławcza – 13 391,00 zł

  • Działka nr 1617 o pow. 0,1632 ha, położona w miejscowości Hłudno,

dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą KS1B/00065910/9

Przeznaczenie: zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec – tereny rolnicze.

Opis nieruchomości: teren działki jest lekko pochyły w kierunku północno-wschodnim, w całości pokryty trawą oraz drzewostanem mieszanym o zróżnicowanej wartości użytkowej. Kształt działki regularny , wieloboczny zbliżony do trapezu z sięgaczem do drogi w kierunku północno-zachodnim. Nieruchomość posiada dostęp do działki oznaczonej użytkiem „dr”, stanowiącej nieurządzoną w terenie drogę, łączącą się z drogą gruntową, umożliwiającą dostęp do drogi publicznej. Działka nie posiada uzbrojenia w urządzenia infrastruktury technicznej. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią nieruchomości rolne i zadrzewione. W bliskim otoczeniu znajdują się nieruchomości rolne i leśne, a w dalszym zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa.

Cena wywoławcza – 4 431,00 zł

Informuje się, że w okresie 6 tygodni licząc od dnia 08.09.2023 r. zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości winny złożyć wniosek do Urzędu o jej nabycie po cenie podanej w wykazie wraz z dokumentami potwierdzającymi jego zasadność.

W przypadku nie złożenia oświadczenia w podanym terminie przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zostanie ona sprzedana w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, którego termin, miejsce, rodzaj oraz warunki zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.

Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Nozdrzcu pod telefonem 13 43 98 020, wew. 30.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości od dnia 08.09.2023 r. do dnia 29.09.2023 r. przez wywieszenie w Urzędzie Gminy w Nozdrzcu, oraz ogłoszenie w prasie, na stronie internetowej oraz Biuletynie Informacji Publicznej.