Uwaga rolnicy – hodowcy świń

Opublikowano 27 grudnia 2017, 07:15

ASF – afrykański pomór świń nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla WSZYSTKICH gospodarstw utrzymujących świnie.

Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa są zarażone dziki. Niestety człowiek również przyczynia się do wprowadzania wirusa do gospodarstw i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach bioasekuracji przy utrzymywaniu zwierząt z gatunku świnia.

Prosimy o bezwzględne przestrzeganie zasad bioasekuracji:

  1. Nie kupujcie świń z niewiadomego źródła pochodzenia.
  2. Utrzymujcie świnie w sposób wykluczający kontakt ze zwierzętami wolno żyjącymi – DZIKAMI!!!
  3. Stosujcie tylko pasze zabezpieczone przed dostępem zwierząt wolnożyjących.
  4. Wyłóżcie maty nasączone środkiem dezynfekcyjnym przed wjazdami i wyjazdami z gospodarstw oraz przed wejściami do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie.

ZABRANIA SIĘ UTRZYMYWANIA, WPROWADZANIA DO OBROTU I NABYWANIA ŚWIŃ NIEOZNAKOWANYCH!

PRZY PRZEMIESZCZANIU ŚWIŃ MIĘDZY GOSPODARSTWAMI ORAZ PRZY PRZEMIESZCZANIU ŚWIŃ DO RZEŹNI OBOWIĄZUJE ŚWIADECTWO ZDROWIA DLA PRZEMIESZCZANEJ PARTII ZWIERZĄT WYSTAWIONE PRZEZ URZĘDOWEGO LEKARZA WETERYNARII!

OZNAKOWANIE ZWIERZĄT

Numer identyfikacyjny świni jest numerem siedziby stada, w której zwierzę się urodziło, albo innej siedziby stada, w której zwierzę przebywało powyżej 30 dni.

Posiadacz świni jest obowiązany oznakować świnię w terminie 30 dni od dnia urodzenia przez założenie na lewą małżowinę uszną kolczyka z numerem identyfikacyjnym, a w przypadku opuszczenia siedziby stada przed upływem 30 dni od dnia urodzenia, nie później niż przed dniem opuszczenia przez to zwierzę siedziby stada i zgłosić kierownikowi biura ARiMR fakt oznakowania świń w terminie 7 dni od dnia oznakowania, określając liczbę oznakowanych zwierząt.

W przypadku, gdy świnia została przemieszczona do siedziby stada innej niż siedziba stada urodzenia i świnia przebywa w tej siedzibie stada dłużej niż 30 dni, posiadacz świni jest obowiązany dodatkowo oznakować tę świnię przez wytatuowanie numeru identyfikacyjnego zgodnego z numerem siedziby stada, w której świnia przebywa powyżej 30 dni, (zamiast tatuażu dopuszcza się kolczyk).

SANKCJE

W przypadku stwierdzenia podczas kontroli w gospodarstwie świń:

  • nieoznakowanych,
  • nie zgłoszonych do SIRZ ARiMR,
  • nie wpisanych do „Księgi Rejestracji Stada Świń” prowadzonej w gospodarstwie,
  • przemieszczonych do siedziby stada bez wymaganego świadectwa zdrowia,

Powiatowy Lekarz Weterynarii będzie musiał nakładać na właścicieli gospodarstw kary w drodze:

  • postępowania administracyjnego,
  • mandatu karnego,

a ponadto NIE BĘDZIE MOŻLIWOŚCI WYPŁACENIA ODSZKODOWANIA za zabite lub ubite z nakazu powiatowego lekarza weterynarii zwierzęta i rolnik nie będzie mógł ubiegać się o rekompensatę za czasowe nieutrzymywanie świń.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Witosa 4, 36 – 200 Brzozów
tel: 13 434-12-25, fax: (13) 434-12-25, e-mail: piw@wetgiw.gov.pl,
bip.piwbrzozow.pl