Uwaga rolnicy – hodowcy bydła

Opublikowano 2 listopada 2017, 06:40

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brzozowie informuje, że od 1 stycznia 2018 r. rozpocznie się realizacja „Programu zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu bydła (IBR/IPV) oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych w wybranych stadach bydła (BVD MD)” wprowadzony Rozporządzeniem MRiRW z dnia 4 sierpnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1722).
Celem programu jest rozpoznanie i poprawa sytuacji epizootycznej w odniesieniu do IBR/IPV w stadach bydła objętych programem. W konsekwencji stada te będą spełniały wymagania dla uznania ich za wolne od IBR/IPV.
Poprawa sytuacji epizootycznej w odniesieniu do IBR/IPV wpłynie również pozytywnie na ekonomikę hodowli bydła w stadach objętych programem przez ograniczenie strat bezpośrednich i pośrednich wynikających z występowania choroby, tj. ograniczenie poronień i strat związanych ze zwiększoną śmiertelnością zwierząt, zwiększenie mleczności krów czy zmniejszenie kosztów związanych z leczeniem zwierząt, a także przez wzrost konkurencyjności bydła pochodzącego ze stad wolnych od IBR/IPV oraz produktów pochodzących od tego lub z tego bydła na rynku krajowym i rynkach zagranicznych.
Program będzie realizowany na terytorium całej Polski przez okres 5 lat.
Przystąpienie do programu jest dobrowolne.
Całkowity koszt uczestnictwa w programie, (koszty pobierania próbek i badań laboratoryjnych oraz koszty nadzoru sprawowanego przez organy Inspekcji Weterynaryjnej) ponoszą posiadacze zwierząt, którzy uczestniczą w programie.
W programie mogą uczestniczyć podmioty prowadzące działalność w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich zarejestrowanych zgodnie z ustawą z dnia 02 kwietnia 2004 r. o systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (Dz.U. 2017 r. poz. 546).
Programem objęte zostaną tylko te stada, które zgłosił posiadacz bydła uczestniczący w programie.
Posiadacz bydła z powiatu brzozowskiego chęć uczestnictwa w programie zgłasza do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brzozowie, który prowadzi ewidencję stad objętych programem w powiecie.