Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Opublikowano 10 września 2018, 11:42

W ramach zadania „SYSTEM – Wspieranie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Część I – Usuwanie wyrobów zawierających azbest”  realizowanego przez Gminę Nozdrzec z wykorzystaniem dofinansowania zadania na podstawie umowy z WFOŚiGW w Rzeszowie, usunięto i unieszkodliwiono odpady zawierające azbest w ilości 48,445 Mg (ton), a koszt realizacji tego przedsięwzięcia wyniósł 15 016,01 zł. Wykonawcą tego zadania była firma Renovo S.C. Krzysztof Łoziński, Piotr Malinowski ul. Studzińskiego 48 m. 8, 91-498 Łódź (firma złożyła najtańszą ofertę na wykonanie całości zadania). Usunięte odpady zawierające azbest zostały unieszkodliwione poprzez składowanie na składowisku odpadów w Tuczępach, którego właścicielem jest firma Środowisko i Innowacje Sp. z o.o. Dobrów 8.

Informuje się że zgodnie z opracowanym Program usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Nozdrzec wraz ze szczegółową inwentaryzacją obiektów oraz oceną stanu technicznego, zinwentaryzowano łącznie 265730 m2 wyrobów zawierających azbest w postaci płyt azbestowo-cementowych. Gmina Nozdrzec od 2011 korzystała z dotacji na to zadanie. W ramach tego zadania usunięto łącznie 32149,80 m2 wyrobów zawierających azbest.

Dotacja stanowiła do 85% kosztów kwalifikowanych zadania, a w tym 50% kosztów ze środków pozyskanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, oraz 35 % kosztów udostępnionych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Pozostały koszt to środki z budżetu gminy. Dofinansowanie wynikało z konkursu w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW  „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

W 2018 roku gminy nie miały możliwości o ubiegania się o dofinansowanie kosztów związanych z utylizacją azbestu.