System Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt

Opublikowano 26 października 2016, 09:01

Od 18 października 2016 r. zmieniają się przepisy dotyczące identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Zmiany obejmują:

1. Oznakowanie świń:

 • kolczykiem z numerem siedziby stada w której zwierzę się urodziło, zakładanym na lewą małżowinę uszną w terminie do 30 dni od urodzenia lub przed dniem opuszczenia siedziby stada, jeżeli planowane jest wcześniej niż 30 dni od urodzenia,
 • dodatkowo tatuażem, jeżeli świnia została przemieszczona do innej siedziby stada i przebywa tam powyżej 30 dni (tatuaż zawiera numer siedziby stada, do której zwierzę zostało przemieszczone).

2. Zgłaszanie zdarzeń dotyczących świń w terminie 7 dni od zdarzenia do Kierownika BP ARiMR:

 • oznakowania zwierzęcia,
 • zwiększenia lub zmniejszenia liczebności stada, z wyjątkiem urodzenia, przywozu z państw trzecich albo z państw członkowskich,
 • uboju.

3. Obowiązek oznakowania zwierzęcia duplikatem kolczyka w terminie 7 dni od daty otrzymania tego duplikatu, w przypadku utraty kolczyka (także elektronicznego).

4. Dokonanie spisu zwierząt (bydła, owiec, kóz, trzody chlewnej) przebywających w siedzibie stada – co najmniej raz na dwanaście miesięcy, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia. Ustalone podczas spisu numery zwierząt i ich liczba muszą zostać zgłoszone do Kierownika BP ARiMR w terminie 7 dni od dnia dokonania tego spisu i umieszczone w Księgach Rejestracji.

5. Obowiązek uzyskania numeru siedziby, przez

 • posiadacza zwierzęcia gospodarskiego
 • podmiot prowadzący miejsce gromadzenia zwierząt,
 • podmiot prowadzący działalność nadzorowaną w zakresie targów, wystaw, pokazów, konkursów
 • podmiot prowadzący działalność nadzorowaną w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt,
 • podmiot prowadzący rzeźnię,
 • podmiot prowadzący zakład przetwórczy lub spalarnię.

Aby nadać numer w Rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, prowadzonym przez ARiMR, należy zgłosić Kierownikowi Biura Powiatowego siedzibę stada, miejsce prowadzenia działalności nadzorowanej przez Inspekcję Weterynaryjną.