Spotkanie w ramach Partnerstwa Wodnego

Opublikowano 16 czerwca 2020, 08:51

Partnerstwo Wodne – początkiem wielopłaszczyznowej współpracy PGW WP z przedstawicielami władz samorządowych, spółek wodnych oraz rolników zmierzające do ograniczenia skutków suszy oraz wsparcia dla szeroko rozumianej gospodarki wodnej w kraju.

W dniu 10 czerwca z inicjatywy  Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (PGW WP), odbyło się spotkanie w terenie pracowników Wód Polskich z przedstawicielami władz samorządowych. Spotkanie miało miejsce przy kamiennej zaporze przeciwrumowiskowej w m. Dylągowa, zlokalizowanym na terenie działania Nadzoru Wodnego w Dynowie.

W spotkaniu uczestniczyli Wicestarosta Brzozowski Jacek Adamski, Wójt Gminy Dynów Wojciech Piech wraz z zastępcą Wiesławem Walatem i zespołem pracowników, Wójt Gminy Dydnia Alicja Pocałuń z zespołem, Wójt Gminy Nozdrzec Stanisław Żelaznowski z pracownikami, Wójt Gminy Dubiecko Jacek Grzegorzak z pracownikami oraz przedstawiciel Burmistrza Miasta Dynów. Z ramienia Wód Polskich w spotkaniu wzięła udział Dyrekcja Zarządu Zlewni w Przemyślu wraz z pracownikami i kierownikiem Nadzoru Wodnego w Dynowie.

W trakcie spotkania przedstawiono działania podejmowane przez Wody Polskie w zakresie wdrożenia i realizacji ogólnopolskiego Programu Kształtowania Zasobów Wodnych. W ciągu najbliższych trzech lat Wody Polskie zrealizują 645 inwestycji z zakresu retencji korytowej w całym kraju w ramach programu Retencja korytowa, umożliwiającego kształtowanie zasobów wodnych na terenach rolniczych. W roku 2020 Wody Polskie planują wykonać pracę na łączną kwotę 60 mln zł.

Na spotkaniu omówiono również problemy na jakie napotykają jednostki samorządowe w zakresie szeroko rozumianej gospodarki wodno-ściekowej, w tym czystości brzegów potoków i rzek. Sygnalizowano potrzebę obserwacji miejsc, z których potencjalnie mogą wypływać zanieczyszczenia do lokalnych potoków. Zwrócono także uwagę na możliwość uczestnictwa w programach realizowanych m.in. przez NFOŚiGW i Ministerstwo Klimatu wspomagających małą retencję na terenach miejskich i wiejskich, w ramach których władze samorządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie.

Przedstawiciele jednostek samorządowych z optymizmem przyjęli to spotkanie za początek Partnerstwa Wodnego w ramach prowadzonych działań w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy.

Partnerstwo Wodne – początkiem wielopłaszczyznowej współpracy PGW WP z przedstawicielami władz samorządowych, spółek wodnych oraz rolników zmierzające do ograniczenia skutków suszy oraz wsparcia dla szeroko rozumianej gospodarki wodnej w kraju.

Partnerstwo Wodne – początkiem wielopłaszczyznowej współpracy PGW WP z przedstawicielami władz samorządowych, spółek wodnych oraz rolników. Fot. Archiwum PGW WP