ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE WOJEWODY PODKARPACKIEGO w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych

Opublikowano 23 grudnia 2016, 02:21

Na podstawie art. 60 ust.1 i 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2015 r. poz. 525 z pózn. zm.) zarządza się co następuje:

1. W celu ochrony życia, zdrowia i mienia osób oraz zapewnienia porządku, spokoju
i bezpieczeństwa publicznego wprowadza się zakaz używania wyrobów pirotechnicznych
w miejscach publicznych na terenie województwa podkarpackiego.

2. Zakaz, o którym mowa w §1, nie obowiązuje w dniu 31 grudnia 2016 r. oraz w dniu
1 stycznia 2017 r., a także nie obejmuje organizatorów imprez i przedsięwzięć artystycznych, rozrywkowych, rekreacyjnych i szkoleniowych, którzy organizując takie imprezy
i przedsięwzięcia, zgodnie z obowiązującymi przepisami, uzyskali zezwolenie właściwych organów.

3. Zakaz, o którym mowa w § 1, nie dotyczy używania przez właściwe służby, jednostki ratownicze i osoby wzywające pomocy w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia petard sygnalizacyjnych, rakiet do sygnalizacji podczas mgły lub deszczu oraz pozostałych artykułów pirotechnicznych z wyłączeniem ogni sztucznych tj. oznaczonych symbolem 20.51.14 wg. Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz.U. z 2015 r. poz. 1676).

4. Kto narusza zakaz określony w § 1 podlega karze grzywny wymierzonej na zasadach
i trybie określonym w prawie o wykroczeniach, na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1713 j.t.) oraz ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U.z 2015 r. poz.1094 z późn. zm.).

5. Rozporządzenie obowiązuje do dnia 10 stycznia 2017 r.

6. Rozporządzenie ogłasza się w drodze obwieszczenia i podaje do wiadomości w środkach masowego przekazu.

7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackieg

WOJEWODA PODKARPACKI

Ewa Leniart