Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Nozdrzec dotyczących projektów Statutów Sołectw

Opublikowano 2 kwietnia 2020, 11:48

Zarządzeniem Nr 9/2020 z dnia 10 marca 2020 r. Wójt Gminy Nozdrzec zarządził przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Nozdrzec dotyczących projektów Statutów Sołectw: Hłudno, Huta Poręby, Izdebki, Izdebki Rudawiec, Nozdrzec, Siedliska, Wara, Wesoła, Wesoła Ujazdy, Ryta Górka.

Celem konsultacji było zebranie uwag i opinii mieszkańców poszczególnych Sołectw odnoszących się do projektu Statutu danego Sołectwa udostępnionego wraz z formularzem konsultacyjnym w biurze Sołtysa, w Biuletynie Informacji Publicznej bip1.nozdrzec.pl i na stronie internetowej Urzędu Gminy Nozdrzec www.nozdrzec.pl.

Konsultacje odbywały się w terminie od 17 marca do 31 marca 2020 roku. Mieszkańcy mogli wnosić swoje uwagi, opinie oraz wnioski pisemnie na formularzu przez przekazanie Sołtysowi danego Sołectwa; za pomocą poczty na adres Urzędu Gminy Nozdrzec, Nozdrzec 224, 36-245 Nozdrzec, lub przesłanie skan wypełnionego formularza pocztą elektroniczną na adres: ugn@nozdrzec.pl.

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne opinie, uwagi, wnioski mieszkańców Sołectw dotyczących przedkładanych projektów Statutów Sołectw.