Program Przyjazny Dom

Opublikowano 8 sierpnia 2017, 12:58

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie informuje, iż dysponuje nową ofertą skierowaną do osób fizycznych, polegającą na wsparciu inwestycji proekologicznych pn. Program Przyjazny Dom. W ramach Programu pomoc finansowa może zostać udzielona w formie dotacji i/lub pożyczki na następujące przedsięwzięcia:

  • modernizacja kotłowni węglowych polegająca na wymianie dotychczasowych pieców węglowych na gazowe, elektryczne, olejowe, opalane biomasą;
  • budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarach, gdzie nie występuje lub nie jest planowana zbiorcza sieć kanalizacyjna w ciągu najbliższych 3 lat;
  • budowa przyłączy kanalizacyjnych na obszarach, gdzie istnieje sieć kanalizacyjna lub zbiorczy system kanalizacyjny jest w trakcie realizacji;
  • zakup i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznej, pomp ciepła.

Szczegóły dotyczące warunków udzielanego wsparcia, w tym wysokości dotacji i/lub pożyczki, kryteriów formalno-merytorycznych, terminów naboru wniosków znajdują się na naszej stronie internetowej pod adresem: http://www.bip.wfosigw.rzeszow.pl/index.php/m-przyjazny-dom

Do 18 sierpnia 2017 r. trwa nabór wniosków na inwestycje dotyczące zakupu i montażu instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznej, pomp ciepła. W terminie od 4 września 2017 r. do 18 września 2017 r. przyjmowane będą wnioski na zadania dotyczące modernizacji kotłowni węglowych.

W związku z dużym zainteresowaniem osób fizycznych zamieszkujących teren województwa podkarpackiego zaprezentowaną ofertą, zwracam się z prośbą o zamieszczenie informacji w tym zakresie na Państwa stronie internetowej, podając jednocześnie adres strony internetowej naszej Instytucji. Powyższe umożliwi potencjalnym beneficjentom szybkie dotarcie do podstawowych danych niezbędnych przy ubieganiu się o dofinansowanie. Jednocześnie uprzejmie proszę o kierowanie zainteresowanych do naszej siedziby osobiście lub telefonicznie pod nr tel. (17)8522344, wew. 131, 132, 117.