Podkarpaccy przedsiębiorcy na start! – zaproszenie do udziału w projekcie

Opublikowano 12 lipca 2021, 01:38

Firma NEXORIS Sp. z o.o. realizuje projekt „PODKARPACCY PRZEDSIĘBIORCY NA START!” i 20 lipca  2021 r. rozpoczyna się II edycja naboru – rekrutacji do projektu. Wszelkie informacje dotyczące projektu znajdują się na stronie internetowej projektu www.nexoris.pl w zakładce projektowej „Podkarpaccy przedsiębiorcy na start!”.

Do projektu zapraszamy:
Osoby bezrobotne, bierne zawodowo oraz pracujące zamieszkujące teren województwa podkarpackiego w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin) zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, w tym:
– osoby w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj.:
* kobiety,
* osoby długotrwale bezrobotne,
* osoby z niepełnosprawnościami
* osoby w wieku 50 lat i więcej,
* osoby o niskich kwalifikacjach (osoby z wykształceniem max na poziomie do ISCED 3 włącznie – wykształcenie ponadgimnazjalne).

– osoby ubogie pracujące, zatrudnione na umowach krótkoterminowych, pracujące w ramach umów cywilno-prawnych,
– rolnicy i członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, których gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 hektary przeliczeniowe, zamierzający odejść z rolnictwa (zarejestrowanymi jako osoby bezrobotne w PUP),
– bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat (nie będący w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy) z zastrzeżeniem, że w ramach projektu niniejsza grupa nie może stanowić więcej niż 20% ogólnej liczby osób bezrobotnych uczestniczących w projekcie.

W ramach projektu oferujemy:
– Wsparcie szkoleniowe przed założeniem działalności gospodarczej
– Jednorazowe bezzwrotne dotacje na założenie działalności gospodarczej w kwocie do 23 050,00 PLN,
– Wsparcie pomostowe finansowe w maksymalnej wysokości 2 000,00 PLN netto/mc przyznawane na okres 12 miesięcy,
Dodatkowo w ramach projektu Uczestnik otrzymuje:
– Ubezpieczenie NNW,
– Zwrot kosztów dojazdów na zajęcia szkoleniowe,
– Zwrot kosztów opieki nad dziećmi/osobami zależnymi podczas udziału w szkoleniach grupowych,
– Materiały szkoleniowe oraz Catering podczas zajęć.

e-mail: przedsiebiorcynastart@gmail.com
tel. 882 053 817