Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek będących własnością Gminy Nozdrzec

Opublikowano 4 kwietnia 2022, 02:28

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Nozdrzec, który odbędzie się 9 maja 2022 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec, pok. nr 3 (sala narad).

 1. Działka nr 792 o pow. 0,0644 ha, położona w miejscowości Izdebki, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą KS1B/00035788/5. Przeznaczenie: zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec – tereny potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego, tereny rolnicze. Dla działki nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy. Opis nieruchomości: teren działki jest płaski z niewielką skarpą w północno-wschodnim narożu, w całości pokryty trawą oraz pojedynczymi samosiewami drzew. Kształt działki regularny, wieloboczny, zbliżony do trapezu. Działka nie posiada dostępu do dróg ani urządzonego dojazdu. Dojazd do nieruchomości jest możliwy jedynie przez działki sąsiednie. Centralna część działki w kierunku z południa na północ przecina napowietrzna linia elektroenergetyczna. Dodatkowo obszar działki przecinają sieci wodociągowe i gazowe. Przebieg sieci uzbrojenia terenu znacznie ogranicza możliwość zabudowy działki. Bezpośrednie i dominujące sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. W bliskim i dalszym otoczeniu zlokalizowane są nieruchomości gruntowe niezabudowane, potok Magierówka oraz nieruchomości rolne i leśne. Cena wywoławcza – 5 066,00 zł. Wadium – 600,00 zł. Minimalne postąpienie – 60,00 zł.
 2. Działka nr 1421 o pow. 0,3847 ha, położona w miejscowości Nozdrzec, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą KS1B/00070886/9. Przeznaczenie: zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec – tereny rolnicze, tereny gleb najwyższych klas bonitacyjnych- najbardziej przydatnych dla rozwoju rolnictwa. Dla działki nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy. Opis nieruchomości: teren działki jest lekko pochyły w kierunku południowo-wschodnim, w całości pokryty trawą oraz pojedynczymi samosiewami drzew na obrzeżach. Kształt działki regularny, zbliżony do rombu. Działka nie posiada dostępu do dróg ani urządzonego dojazdu. Dojazd do nieruchomości jest możliwy jedynie przez działki sąsiednie. Bezpośrednie otoczenie stanowią nieruchomości gruntowe niezabudowane i pokryte samosiewami drzew. W bliskim i dalszym sąsiedztwie zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz nieruchomości rolne i leśne. Działka nie posiada uzbrojenia i zlokalizowana jest w terenach z dogodnym dostępem do urządzeń infrastruktury technicznej. Cena wywoławcza – 27 229,00 zł. Wadium – 2 800,00 zł. Minimalne postąpienie – 280,00 zł.
 3. Nieruchomość gruntowa obejmująca działki nr 894 i 918 o łącznej pow.0,6500 ha, położona w miejscowości Wesoła dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą KS1B/00071242/0. Przeznaczenie: zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec – tereny rolnicze. Opis nieruchomości: teren działek jest lekko pochyły w kierunku południowo-zachodnim, w całości pokryty trawą. Kształt kompleksu regularny, wieloboczny, zbliżony do trapezu (dz. nr 894) z sięgaczem w północno-wschodniej części (dz. nr 918) umożliwiającym dostęp do drogi gruntowej. Centralna część działki 894 w kierunku z południa na północ przecina napowietrzna linia elektroenergetyczna. Dojazd do odbywa się drogą gruntową. Bezpośrednie i dominujące otoczenie stanowią nieruchomości rolne i leśne. W bliższym i dalszym sąsiedztwie zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa oraz nieruchomości rolne. Cena wywoławcza – 16 550,00 zł. Wadium – 1 700,00 zł. Minimalne postąpienie – 170,00 zł.
 4. Działka nr 656 o pow. 0,4100 ha, położona w miejscowości Wesoła, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą KS1B/00071242/0. Przeznaczenie: zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec – tereny rolnicze. Opis nieruchomości: teren działki jest lekko pochyły w kierunku południowo-zachodnim, ze skarpą wzdłuż południowej granicy, w całości pokryty trawą oraz samosiewami drzew w części zachodniej. Kształt działki regularny, wieloboczny. Działka nie posiada dostępu do dróg ani urządzonego dojazdu. Dojazd do nieruchomości odbywa się poprzez działki sąsiednie. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią nieruchomości rolne i leśne. W bliższym i dalszym otoczeniu zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa oraz nieruchomości rolne i leśne. Działka nie posiada uzbrojenia w urządzenia infrastruktury technicznej. Cena wywoławcza – 9 320,00 zł. Wadium – 1 000,00 zł. Minimalne postąpienie – 100,00 zł.
 5. Działka nr 1261 o pow. 0,1200 ha, położona w miejscowości Wesoła, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą KS1B/00071242/0. Przeznaczenie: zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec – tereny potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego, tereny rolnicze. Dla działki nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy. Opis nieruchomości: teren działki jest lekko pochyły w kierunku południowym, w całości pokryty trawą. Kształt działki regularny, zbliżony do trapezu. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą boczną, w części południowej utwardzoną, a w pozostałej – gruntową. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią nieruchomości gruntowe niezabudowane i pokryte drzewostanem oraz drogi dojazdowe. W bliskim i dalszym otoczeniu zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz nieruchomości rolne i leśne. Działka nie posiada uzbrojenia i zlokalizowana jest w terenach z dogodnym dostępem do urządzeń infrastruktury technicznej. Cena wywoławcza – 12 180,00 zł. Wadium – 1 300,00 zł. Minimalne postąpienie – 130,00 zł
 6. Działka nr 1250 o pow. 0,2100 ha, położona w miejscowości Wesoła, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą KS1B/00071242/0. Przeznaczenie: zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec – tereny rolnicze. Opis nieruchomości: teren działki jest lekko pochyły w kierunku południowo-wschodnim, w całości pokryty trawą. Kształt działki regularny, zbliżony do trapezu. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą gruntową. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią nieruchomości rolne drogi dojazdowe. W bliskim i dalszym otoczeniu zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa oraz nieruchomości rolne i leśne. Działka nie posiada uzbrojenia w urządzenia infrastruktury technicznej. Cena wywoławcza – 5 550,00 zł. Wadium – 600,00 zł. Minimalne postąpienie – 60,00 zł
 7. Działka nr 5592 o pow. 0,1000 ha, położona w miejscowości Wesoła, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą KS1B/00071242/0. Przeznaczenie: zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec – tereny potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego, tereny istniejących i potencjalnych funkcji usługowych, tereny rolnicze. Dla działki nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy. Opis nieruchomości: teren działki jest płaski, z niewielką skarpą wzdłuż południowej granicy, w całości pokryty trawą oraz drzewostanem mieszanym o znikomej wartości użytkowej, porównywalnej z kosztami usunięcia drzewostanu w celu korzystania działki zgodnie z jej przeznaczeniem. Kształt działki regularny, wieloboczny. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą boczną, o nawierzchni częściowo utwardzonej, łącząca się w niewielkiej odległości z drogą publiczną o nawierzchni asfaltowej. W centralnej części działki, przy zachodniej granicy usytuowany jest słup telekomunikacyjny z linią napowietrzną, dodatkowo teren działki przecina sieć telekomunikacyjna w kierunku z zachodu na wschód. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi zabudowa zagrodowa, nieruchomości gruntowe niezabudowane i pokryte drzewostanem, potok Baryczka oraz droga dojazdowa. W bliskim i dalszym otoczeniu zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa oraz nieruchomości rolne i leśne. Działka posiada częściowe uzbrojenie i zlokalizowana jest w terenach z dogodnym dostępem do urządzeń infrastruktury technicznej. Cena wywoławcza – 11 800,00 zł. Wadium – 1 200,00 zł. Minimalne postąpienie – 120,00 zł.

Wadium należy uiścić do 4 maja 2022 r. na konto nr 22 9093 1017 2004 0400 2310 0009 BS Dynów Oddział Nozdrzec (liczy się data wpływu na konto odbiorcy), lub w kasie tut. urzędu z dopiskiem „przetarg na działkę nr…, położoną w …”

Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej:

 • osoba fizyczna: dokument tożsamości,
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą: zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej, podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do krajowego rejestru sądowego –aktualny (z ostatnich 6 miesięcy) wydruk,
 • pełnomocnicy-pełnomocnictwo notarialne do udziału w przetargu,
 • osoby pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej: pisemne oświadczenie współmałżonka, o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Nozdrzec.

W związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości:

 • wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej w ustalonym miejscu i terminie, a przetarg uważa się za niebyły,
 • wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu,
 • osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej,
 • uczestnik zna stan przedmiotu przetargu i nie wnosi z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń,
 • nabywca ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu po podaniu przyczyny. Dodatkowe informacje o warunkach przetargu można uzyskać w pokoju nr 29 Urzędu Gminy Nozdrzec lub telefonicznie pod numerem 13 43 98020, wewn. 30.

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. urzędu od 04.04.2022 r. do 09.05.2022 r.