Ogłoszenie o naborze partnera projektu

Opublikowano 20 lutego 2019, 01:23

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza otwarty nabór partnera do projektu planowanego do dofinansowania w ramach środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń, typ 4 Zakup pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej, sprzętu i/lub wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii – wyłącznie dla potrzeb OSP, nr naboru RPPK.04.01.00-IZ.00-18-004/18

Zarządzenie wójta w sprawie ogłoszenia naboru (.pdf)

Ogłoszenie (.pdf)

Oferta realizacji (.doc)

Ogłoszenie o wyborze partnera