Ogłoszenie Nadleśnictwa Brzozów

Opublikowano 14 marca 2022, 03:22

Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Nadleśnictwo Brzozów informuje, że jest zainteresowane nabyciem działek leśnych1) oraz przeznaczonych do zalesienia2), spełniających, co najmniej, jedno z poniższych kryteriów:

  1. Bezpośrednio przylegających do gruntu w zarządzie Lasów Państwowych – dłuższym lub więcej niż jednym bokiem, albo łączących kompleksy leśne ze sobą lub z drogami publicznymi;
  2. Stanowiących samodzielne jednostki gospodarowania, tj. nieruchomości o leśnym charakterze oraz powierzchni – co najmniej 5 hektarów, z faktycznym i prawnym dostępem do dróg publicznych; umożliwiających jednocześnie prowadzenie na tych nieruchomościach racjonalnej gospodarki leśnej.

Oferta dotyczy nieruchomości położonych na terenie gmin Brzozów i Tyrawa Wołoska oraz części gmin Domaradz, Dydnia, Haczów, Jasienica Rosielna, Nozdrzec, Zarszyn, Sanok 3).

Podmioty zainteresowane ofertą, proszone są o kontakt na adres poczty elektronicznej: brzozow@krosno.lasy.gov.pl lub pod nr telefonu: 13 43 41 524 lub 13 43 09 051.

W celu umożliwienia wstępnej weryfikacji przydatności nieruchomości do nabycia, należy podać, co najmniej: nazwę gminy, nazwę obrębu ewidencyjnego (miejscowość) oraz numer działki.

Informacje dodatkowe:

Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości wymaga uprzedniego uzyskania zgody Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. Nabycie może nastąpić za cenę ustaloną w wyniku negocjacji, nie wyższą od wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego4).

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.

  1. Oznaczone jako lasy w prowadzonej przez starostę ewidencji gruntów i budynków.
  2. Grunty przeznaczone do zalesienia określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, tekst. jedn. Dz.U.2021.1275 ze zm.).
  3.  Właściwe nadleśnictwo, ze względu na położenie nieruchomości, można ustalić na mapie interaktywnej (https://www.bdl.lasy.gov.pl).
  4. Art. 37 ust. 3 i 5 ustawy o lasach.