Odbiór odpadów w miejscach kwarantanny

Opublikowano 16 kwietnia 2020, 10:51

Ministerstwo Klimatu informuje, że odpady powstające w związku z kwarantanną w ramach zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19 wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2, traktowane są jako odpady komunalne.

Zgodnie z art. 2 pkt 12 Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, kwarantanna oznacza odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych.

Jak wskazuje dotychczasowa praktyka, osoby przebywające w miejscu zamieszkania chorują na różnego rodzaju choroby zakaźne (np. grypę) i z tego powodu wytworzone przez nie odpady komunalne nie są zaliczane do odpadów medycznych o właściwościach zakaźnych. Jednak najnowsze wytyczne Ministerstwa Klimatu dotyczące odbioru i zagospodarowania odpadów pochodzących od osób przebywających w kwarantannie są bardziej szczegółowe. Odpady wytwarzane w miejscach kwarantanny lub izolacji, ze względu na miejsce powstawania oraz na ich skład stanowią odpady komunalne. Jednakże, z uwagi na świadomość, że odpady te wytwarzane będą przez osoby zakażone wirusem SARS-CV-2 lub chore na COVID-19 oraz brak potwierdzonych ustaleń naukowych co do czasu aktywności koronawirusa na powierzchniach różnych materiałów wchodzących w skład odpadu, należy z tymi odpadami postępować zachowując szczególne środki ostrożności.

Osoby opiekujące się osobami przebywającymi w kwarantannie mogą zgłosić się do urzędu gminy lub sołtysa po dodatkowe worki na odpady. Wysoce zalecane jest, aby odczekać przekazanie worka z odpadami 14 dni (czas kwarantanny osoby zdrowej) oraz 72 godziny od zamknięcia worka – przed przekazaniem worka z odpadami do odbioru. Worka z odpadami nie należy zapełniać powyżej trzech czwartych jego pojemności, nie należy go też zgniatać;

Z chwilą potwierdzenia zakażenia osób przebywających w kwarantannie wirusem SARS-CV-2, odpady należy gromadzić w workach:

– oznaczonych symbolem (z napisem „C”), w celu jednoznacznej identyfikacji odpadów, w miarę możliwości worek należy spryskać preparatem wirusobójczym;

– osoba wynosząca odpady wkłada (w rękawiczkach) wystawiony przez osobę zakażoną worek do drugiego worka, zawiązuje lub zamyka go i zabezpiecza przed przypadkowym otwarciem w chwili jego odbioru (np. przy pomocy taśmy samoprzylepnej lub sznurka) oraz oznacza datę oraz godzinę zamknięcia worka;

– przed i po każdej czynności związanej z pakowaniem/przenoszeniem odpadów, należy używać rękawic ochronnych, myć i/lub dezynfekować ręce;

– o odbiorze odpadów pochodzących od osoby zarażonej należy powiadomić urząd gminy.

Wytyczne dla osób zdrowych objętych kwarantanną, dla osób stosujących środki zapobiegawcze np. w miejscu pracy, w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa:

  1. Odpady powinny być segregowane i wrzucane do właściwych worków (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady zmieszane);
  2. maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne stosowane przez osoby zdrowe powinny być uprzednio zebrane w workach, które po zawiązaniu wrzucane są do pojemnika/worka na odpady zmieszane.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Klimatu