Ochrona danych osobowych w USC

Opublikowano 25 maja 2018, 09:30

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Nozdrzec z siedzibą w 36-245 Nozdrzec 224,

2) Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Gminie Nozdrzec jest Pani Katarzyna Nowosielska, e-mail: katarzyna@nozdrzec.pl, tel. 13 43 98 020 wew. 48

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności  (Dz. U. z 2017 r., poz. 657) oraz akty wykonawcze do ustawy, ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.),  ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t .j. Dz. U z 2017 r. poz. 570), ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji  elektronicznej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz.1579), ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t .j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.), ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1464), ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 758 z późn. zm.), Art. 18, art. 19, art. 22, art.20, art. 23, art. 24, art. 25, art. 26, od art. 29 do art. 37  ustawy z dnia
5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez RP innym państwom członkowskim UE danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. z 2011 r. Nr 158 poz. 941), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia w sprawie spisu wyborców (Dz. U. z 2015 r. poz. 5), ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2064 z późn. zm.), ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1876 z późn. zm.),Konwencja Nr 16 sporządzona w Wiedniu dnia 8 września 1976 r. dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego (Dz.U. z 2004 r. Nr 166, poz. 1735), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1904), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz.U.
z 2015 r. poz. 194 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  z dnia 5 lutego 2015 r.w sprawie przenoszenia aktów stanu cywilnego do rejestru stanu Cywilnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 204 z późn. zm.), – ustawa z dnia 17 października 2008r. o zmianie imienia i nazwiska (t.j. Dz. U. z 2016r. poz.10), ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 682), ustawa z dnia 25 czerwca 2015r. Prawo konsularne (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1545 z późn. zm.),  Konwencja znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów  urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961r. (Dz. U. 2005 Nr 112, poz. 938), Ustawa z dnia 4 lutego 2011r. –Prawo prywatne międzynarodowe (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1792), ustawa z dnia 16.10.1992r. o orderach i odznaczeniach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 400), Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15.12.2004r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. z 2004r. Nr 277, poz. 2743 z późn. zm.),  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz. U. z 1997r. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.),Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 459 z późn. zm.),Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. (Dz. U. z dnia 16 lutego 2015 r., poz.212) w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną

6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania.

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne