Nowoczesna sala terapeutyczna

Opublikowano 22 marca 2024, 02:01

W Szkole Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej Polski z Oddziałem Przedszkolnym w Izdebkach w budynku 282 powstała pierwsza na terenie naszej gminy piękna i nowoczesna sala terapeutyczna do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. To wyjątkowe miejsce zostało utworzone dzięki otrzymanemu grantowi w ramach XXX akcji charytatywnej TVP – Reklama Dzieciom 2022. Całkowity koszt projektu wyniósł 23552,69 zł. Na realizację zadania ,,Przyjazny świat dziecka” szkoła otrzymała 20000 zł z dotacji. Pozostałe koszty utworzenia sali terapeutycznej wynoszące 3552,69 zł to środki wkładu własnego. Inicjatywą zostali objęci uczniowie, którzy doświadczają różnych trudności w codziennym funkcjonowaniu. W nowopowstałej sali prowadzone są zajęcia specjalistyczne z dziećmi, które poprzez zabawę, ćwiczenia oraz ruch pod okiem i wsparciem terapeutów usprawniają takie obszary jak: motoryka mała, motoryka duża, koordynacja wzrokowo-ruchowo- słuchowa, pamięć i komunikacja. Pomieszczenie zostało wyposażone w kabinę SI wraz z osprzętem, ścieżki gimnastycznej, drabinki ściennej, kącika zabaw oraz programu terapeutycznego ,,Mówik 2”. Cele projektu obejmują: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z niepełnosprawnościami poprzez zapewnienie im ciekawych, atrakcyjnych pomocy dydaktycznych; zaspokojenia potrzeb oraz zapewnienie poczucia własnych wartości; doskonalenie kompetencji społecznych, pozwalających zbudować pozytywny obraz samego siebie i pokonać lęk przed otoczeniem; rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i budowania relacji z innymi osobami odpowiednio do pełnionych ról społecznych;rozwijanie mocnych stron, walorów u uczniów;kształtowanie umiejętności współżycia i współpracy oraz komunikowania się na zasadach otwartości, partnerstwa i wzajemności.Rewalidacja i terapia uczniów jest  bardzo ważną częścią procesu dydaktycznego w kształceniu specjalnym, dlatego istotne jest, aby formy i metody pracy były urozmaicone i atrakcyjne dla danego ucznia. Środki pozyskane w ramach projektu ,,Reklama Dzieciom 2022” znacząco wpłynęły na poprawę jakości pracy ucznia i nauczyciela. Serdecznie dziękujemy Władzom Gminy Nozdrzec na czele z Panem Wójtem Stanisławem Żelaznowskim za wsparcie tej inicjatywy, która wzbogaciła ofertę szkoły w Izdebkach.