Kwalifikacja wojskowa 2023

Opublikowano 13 kwietnia 2023, 01:46

Zgodnie z Wojewódzkim planem kwalifikacji wojskowej w 2023 r. w dniach od 17 kwietnia 2023 r. do 15 maja 2023 r. na terenie powiatu brzozowskiego Starosta Brzozowski przy współudziale Burmistrza Brzozowa, Wójtów Gmin: Domaradz, Dydnia, Haczów, Jasienica Rosielna i Nozdrzec, a także Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji w Sanoku, zorganizuje i przeprowadzi kwalifikację wojskową. W ramach kwalifikacji wojskowej będzie działała Powiatowa Komisja Lekarska w Brzozowie, której zadaniem będzie ustalenie zdolności do służby wojskowej osób podlegających w 2023 r. obowiązkowi stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej. Siedzibą Powiatowej Komisji Lekarskiej w Brzozowie, a zarazem miejscem przeprowadzanej kwalifikacji będzie budynek Hotelu Alta II, usytuowany przy ul. 3 Maja 53 w Brzozowie. Harmonogram stawiennictwa osób podlegających kwalifikacji wojskowej z poszczególnych gmin ilustruje tabela:

Gmina Data stawiennictwa do Powiatowej Komisji Lekarskiej
mężczyzn kobiet
Nozdrzec17 – 18.04.2023 r.12.05.2023 r.
Dydnia19 – 20.04.2023 r.
Domaradz21 – 24.04.2023 r.
Haczów25 – 26.04.2023 r.
Jasienica Rosielna27 – 28.04.2023 r.
Brzozów04 – 11.05.2023 r.15.05.2023 r.

Jeżeli osoba wezwana do kwalifikacji wojskowej z ważnych przyczyn nie może stawić się w określonym terminie (np. termin wezwania pokrywa się z egzaminem maturalnym) zawiadamia o tym fakcie organ wzywający do stawiennictwa (Wójta Gminy/Burmistrza Brzozowa) do dnia, w którym obowiązana była się stawić do kwalifikacji wojskowej, dołączając dokument potwierdzający przyczyny niestawiennictwa. Osoby takie będą miały wyznaczony nowy termin stawiennictwa.