Kontrola zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Nozdrzec

Opublikowano 1 grudnia 2017, 12:17

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, (t.j. Dz.U.2017 poz. 1289), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z powyższym zwracamy się do mieszkańców gminy Nozdrzec o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie do Urzędu Gminy Nozdrzec w terminie do 30 kwietnia 2018 roku. Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy Nozdrzec, pokój nr 23 oraz u sołtysów. Wypełnione druki prosimy składać w Urzędzie Gminy, pocztą na adres: Urząd Gminy Nozdrzec, 36-245 Nozdrzec 224 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: ugn@nozdrzec.pl

Jednocześnie informujemy, że pracownicy Urzędu Gminy rozpoczynają kontrolę zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy. W pierwszej kolejności będą sprawdzane umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych. Ponadto, w uzasadnionych przypadkach będzie sprawdzana szczelność zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe w celu określenia ryzyka zanieczyszczenia wód gruntowych odciekami pochodzącymi z tych zbiorników. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Do pobrania: zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych