Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nozdrzcu informuje

Opublikowano 27 lipca 2017, 12:26

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nozdrzcu informuje, że od 1 sierpnia 2017 r., można składać wnioski o przyznanie:

  • świadczenia wychowawczego z rządowego Programu „Rodzina 500+”
  • świadczenia z funduszu alimentacyjnego
  • zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego
  • specjalnego zasiłku opiekuńczego

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku rodzinnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego będą wydawane i przyjmowane w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nozdrzcu od 1 sierpnia br.
Wnioski można składać również w formie elektronicznej.

Wnioski wraz z załącznikami będzie można również pobrać ze strony internetowej GOPS  (gops.nozdrzec.pl) od dnia 1 sierpnia 2017r

W okresie zasiłkowym 2017/2018 podstawą przy ustalaniu prawa do ww. świadczeń będą dochody za rok 2016, przy czym należy uwzględnić zmiany w dochodach członków rodziny, które nastąpiły w okresie od 1 stycznia 2016 r. do dnia złożenia wniosku. Dokumenty potwierdzające zmiany dochodów wnioskodawca musi dołączyć do wniosku. Nie jest z kolei wymagane dołączanie do wniosku zaświadczeń o dochodach z Urzędu Skarbowego za 2016 r.

Wyjątek stanowią osoby, które w 2016 r. prowadziły działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej. Do ww. wniosków osoby te muszą dołączyć zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:

  1. formie opłacanego podatku,
  2.  wysokości przychodu,
  3. stawce podatku,
  4.  wysokości opłaconego podatku

Wynika to ze zmiany obowiązujących przepisów, a organ nie jest w stanie samodzielnie pozyskać ww. informacji.

Przypominamy, że aby od września 2017 r. otrzymać dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego oraz dodatek „na dojazdy” należy do 10 września 2017 r. dostarczyć oświadczenie potwierdzające fakt nauki dziecka w szkole ponadgimnazjalnej w roku szkolnym 2017/2018.

Oświadczenie to dotyczy dzieci, które uczęszczają do szkół ponadgimnazjalnych (szkoły średnie, zawodowe, policealne, pomaturalne).

Informator Rodzina 500+

Informator Rodzina 500+ krok po kroku