Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Nozdrzec w sprawie udziału mieszkańców w debacie nad Raportem o stanie Gminy Nozdrzec za 2020 rok

Opublikowano 8 lipca 2021, 03:01

Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec Adrian Skubisz, informuje że na dzień 21 lipca 2021 roku zwołana została XXIX zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec, która rozpocznie się o godzinie 9:00 w sali narad Urzędu Gminy Nozdrzec.

Zgodnie z §28aa ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) Wójt Gminy Nozdrzec przedstawił Raport o stanie Gminy Nozdrzec za 2020 rok.

Na XXIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Nozdrzec odbędzie się debata nad Raportem. Zgodnie z §28aa ust. 6 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), w debacie mogą zabierać głos również mieszkańcy Gminy Nozdrzec. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Pisemne zgłoszenie mieszkańca do udziału w debacie poparte podpisami, co najmniej 20 osób należy złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy Nozdrzec na stosownym formularzu, w zamkniętej kopercie z dopiskiem Debata- Raport.
Uwzględnione zostaną zgłoszenia, które doręczone będą do sekretariatu Urzędu Gminy Nozdrzec (36-245 Nozdrzec 224), najpóźniej w dniu poprzedzającym sesję tj. 20 lipca 2021 roku.

Informacja Przewodniczącego Rady Gminy ws. debaty nad Raportem
Formularz zgłoszeniowy do udziału w debacie
Klauzula RODO
Raport o stanie Gminy Nozdrzec za 2020 rok