Informacja na temat zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Opublikowano 27 marca 2020, 12:15

Zgodnie z art. art. 182 § 5 w związku z art. 9 § 1 i 3 Kodeksu wyborczego pełnomocnik komitetu wyborczego lub osoba przez niego upoważniona musi dokonać zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy urzędów gmin.

W celu umożliwienia komitetom wyborczym i wyborcom dokonania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, informujemy, że w związku ograniczeniem pracy urzędu i nieprzyjmowaniem klientów, zgłoszenia kandydatów na członków komisji można dostarczyć najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy urzędu,

1. w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ugn@nozdrzec.pl. Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń).

2. za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Urząd Gminy Nozdrzec, 36-245 Nozdrzec 224. Informujemy,  że wpływająca do urzędu korespondencja poddawana jest dwudniowej kwarantannie i data wpływu korespondencji jest tożsama z datą zakończenia tego okresu.

W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:

  • uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,
  • potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik urzędu gminy) za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny).

W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę o kontakt telefoniczny pod numerem 13 4398020 wewn. 34

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z 26 marca 2020 roku