Dotacje na usuwanie azbestu

Opublikowano 18 stycznia 2018, 12:14

Gmina Nozdrzec informuje, że  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie realizuje program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod nazwą „SYSTEM – Wspieranie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW, Część I – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” W związku z powyższym, został opracowany „Gminny program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nozdrzec w latach 2011- 2032” w ramach „Programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032” a zatem w ramach Programu możemy otrzymać dofinansowanie na koszty demontażu, zbierania i unieszkodliwianie lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest. Natomiast koszt zakupu nowego pokrycia dachowego i jego montaż – nie jest objęty programem – jest kosztem osób fizycznych – inwestora.

Aby Gmina Nozdrzec mogła złożyć wniosek na dofinansowanie zadania wymagane  jest określenie potrzeb tj. danych o ilości wyrobów zawierających azbest. Już w chwili składania wniosku Gmina musi dokonać wyboru wykonawcy zadania, oraz przewidzieć termin realizacji umowy.

Dotacje udzielane będą na wywiezienie i unieszkodliwienie azbestu. Dotacja nie obejmuje zakupu i montażu nowych materiałów budowlanych. Wysokość dotacji dla osoby fizycznej (z budżetu Gminy, WFOŚiGW oraz NFOŚiGW) może stanowić nawet 100%.

W roku 2018 bezpłatnym zbieraniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest objęci będą właściciele nieruchomości, którzy złożą stosowny wniosek przed terminem wnioskowania o dotację przez Gminę. W związku z powyższym prosimy o zgłaszanie chęci wymiany pokrycia azbestowego na inny w 2018 r.., i zgłoszenie tego faktu do Urzędu Gminy na formularzu do pobrania  w Urzędzie Gminy pok. 23 w terminie do 31 stycznia 2018 r.

Bliższych informacji udziela pracownik: Elżbieta Gierula, tel.: 13 4398020 wew. 30