Debata nad raportem o stanie gminy

Opublikowano 13 lipca 2022, 07:58

Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec informuje, że na dzień 22 lipca 2022 roku zwołana została XLII zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec, która rozpocznie się o godzinie 10.00.

Zgodnie z § 28aa ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) Wójt Gminy Nozdrzec przedstawił Raport o stanie Gminy Nozdrzec za 2021 rok.

Uprzejmie informuję, że na XLII zwyczajnej sesji Rady Gminy Nozdrzec odbędzie się debata nad Raportem. Na podstawie § 28aa ust. 6 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) w debacie mogą zabierać głos również mieszkańcy Gminy Nozdrzec. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Pisemne zgłoszenie mieszkańca do udziału w debacie poparte podpisami co najmniej 20 osób należy złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy Nozdrzec na stosownym formularzu, w zamkniętej kopercie z dopiskiem Debata-Raport.

Uwzględnione zostaną zgłoszenia, które doręczone będą do sekretariatu Urzędu Gminy Nozdrzec (36-245 Nozdrzec 224), najpóźniej w dniu poprzedzającym sesję tj. 21 lipca 2022 roku.

Raport o stanie Gminy Nozdrzec

Formularz zgłoszeniowy do debaty

Klauzula – debata nad raportem o stanie gminy