Stypendium Szkolne na rok szkolny 2016/2017

Opublikowano 5 września 2016, 10:23

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Nozdrzcu informuje, że w dniach od 01.09.2016 r. do 15.09.2016 r. można składać wnioski dot. przyznania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2016/2017 – dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nozdrzec.

Uprawnionymi do otrzymania stypendium szkolnego są:

·         uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

·         wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

·         uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

·         słuchacze niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,

którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium szkolne nie przysługuje:

  • uczniom klas zerowych,

  • uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Nozdrzec

Stypendium szkolne przyznaje się na:

·         wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia,

·         wniosek odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w art. 90 b ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 16.12.2004 r.

·         wniosek opiekuna prawnego.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514 zł.

Dokumenty wymagane do uzyskania stypendium szkolnego:

1)     zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodów,

2)     zaświadczenie lub oświadczenie o ilości hektarów przeliczeniowych lub nakaz podatkowy za rok, w którym składa się wniosek (z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 288 zł, wliczamy dochód powyżej 1ha przeliczeniowego)

3)     zaświadczenie, oświadczenie o wysokości otrzymywanych rent, emerytur lub alimentów, ewentualnie odcinek renty lub emerytury z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,

4)     zaświadczenie lub oświadczenie o przyznanych dodatkach mieszkaniowych, świadczeniach rodzinnych, pielęgnacyjnych lub innych,

5)     zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania działalności gospodarczej oraz o wysokości uzyskiwanych dochodów z tej działalności, lub oświadczenie o wysokości dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej,

6)     zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych
z pomocy społecznej, z wyszczególnieniem rodzaju i wysokości świadczenia,

7)     zaświadczenie, oświadczenie lub decyzja z Powiatowego Urzędu Pracy o prawie
i wysokości zasiłku dla bezrobotnych lub innych świadczeń z funduszu pracy.

Do Dochodu nie wliczamy: świadczenia z tytułu z tytułu prac społeczno – użytecznych, jednorazowego świadczenia socjalnego, (np. zapomoga związana z urodzeniem dziecka, dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, zapomoga z ZFŚS), świadczenia wychowawczego 500+, zapomóg pieniężnych, o których mowa
w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, podatku dochodowego od osób fizycznych (tylko dochód netto), płaconych przez członków rodziny składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE

Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego lub zasiłku jest:

  • złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej,

  • dołączenie do wniosku stosownych zaświadczeń lub oświadczeń o uzyskanych dochodach przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego
    z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku, czyli z m-ca sierpnia.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać do 15.09.2016 r. w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Nozdrzcu, pokój nr. 11, a w przypadku kolegiów nauczycielskich i kolegiów służb społecznych – do 15.10.2016 r.

Dodatkowej informacji na temat zasad przyznawania i wypłacania stypendiów szkolnych udziela GZEAS Nozdrzec, tel. 13 4398020, w. 37.

Załączniki:

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego