Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Miejsce załatwienia sprawy: stanowisko ds. działalności gospodarczej i przeciwdziałania alkoholizmowi, II piętro, pokój nr 23, tel. 13 43 98 020 wew. 48

Osoba załatwiająca sprawę: Katarzyna Nowosielska – podinspektor

Wymagane dokumenty

  • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych
  • pisemna zgoda właściciela, użytkownika , zarządcy lub administratora budynku jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym
  • decyzja właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego potwierdzająca spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży
  • oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

Opłaty

  • 43,75 zł zezwolenie na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych
  • 525 zł zezwolenie na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa
  • 525 zł zezwolenie na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)
  • 2100 zł zezwolenie na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu

Opłaty w kolejnych latach ważności zezwolenia  uzależnione są od wielkości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim.

Termin załatwienia sprawy: do 30 dni, a w sprawach skomplikowanych do 60 dni

Tryb odwoławczy: do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Wójta Gminy Nozdrzec w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

Inne informacje: przed wydaniem decyzji wymagana jest opinia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych