Komunikat w sprawie złożonych oświadczeń w ramach programu „Granty PPGR”

Opublikowano 29 listopada 2021, 02:22

W związku ze zmianą wytycznych i związaną z tym koniecznością uzupełnienia oraz aktualizacji przez Gminę Nozdrzec wniosku złożonego w ramach programu „Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym” uprzejmie informujemy wszystkich mieszkańców (rodziców/opiekunów prawnych uczniów, ubiegających się o komputery oraz osoby pełnoletnie, które złożyły oświadczenia we własnym imieniu) o konieczności dokonania niezbędnych uzupełnień, złożonych przez Państwa oświadczeń.

Złożone oświadczenia, wymagają uzupełnienia o następujące dokumenty, poświadczające:

1) fakt zatrudnienia krewnego w linii prostej (dziadka/babci, pradziadka/prababci) w Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej PPGR (weryfikacja poprzez np.: zaświadczenie o zatrudnieniu w PPGR, świadectwo pracy z PPGR, legitymacje służbowe, odcinki list płac/wynagrodzeń byłych pracowników w PPGR, zaświadczenie ZUS. Nie dotyczy osób, które złożyły stosowne dokumenty,
2) w przypadku uczniów szkół średnich i szkół podstawowych zlokalizowanych poza gminą Nozdrzec zaświadczenia ze szkoły, w której dziecko się uczy, iż dziecko/rodzina nie otrzymało/a na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych, lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy. W przypadku uczniów klasy I szkoły średniej należy również dostarczyć zaświadczenie ze szkoły podstawowej, do której dziecko uczęszczało w ubiegłym roku szkolnym- poza gm. Nozdrzec,
3) potwierdzenie pokrewieństwa w linii prostej za pomocą aktu urodzenia, aktu małżeństwa zupełnego,
4) wypełnienie dodatkowego Oświadczenia na weryfikację danych wskazanych w oświadczeniu (dokument do pobrania znajduje się na dole strony).
Wskazane dokumenty są niezbędne, aby uznać zasadność wsparcia dla uczniów (czyli przekazanie im. komputerów, pozyskanych przez gminę Nozdrzec w konkursie „Granty PPGR – wsparcie rodzin popegeerowskich w rozwoju dla uczniów”) i stanowią warunek konieczny w ramach procedury uzupełniającej wniosek gminy Nozdrzec do instytucji weryfikującej.
Dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 9 grudnia 2021 w Urzędzie Gminy Nozdrzec pok. 18 w godzinach pracy Urzędu. Niedostarczenie dokumentów będzie skutkowało odrzuceniem wniosku o udzielenie wsparcia. Złożenie kompletu dokumentów także nie gwarantuje otrzymania wsparcia.
Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu: 134398020 wew. 39 lub 796442970.