Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Miejsce załatwienia sprawy: stanowisko ds. podatków i opłat lokalnych, I piętro, pokój nr 6, tel. 13 4398020 wew. 26.

Wymagane dokumenty:

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

Faktury VAT potwierdzające zakup oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oznaczone kodem CN2710 1941 do 27210 1949

Opłaty: nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy: do 30 dni od daty złożenia wniosku

Tryb odwoławczy: do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Wójta Gminy Nozdrzec w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

Inne informacje:  wniosek składa się w dwóch okresach, tj. w lutym oraz sierpniu.