Wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym

Miejsce załatwienia sprawy: stanowisko ds. podatków i opłat lokalnych, I piętro, pokój nr 6, tel.13- 4398020- wew. 26

Osoba załatwiająca sprawę: Dorota Pomykała

Wymagane dokumenty: wniosek (podanie) o wydanie zaświadczenia. Wniosek powinien zawierać PESEL oraz treść żądanego zaświadczenia. W przypadku przedsiębiorcy należy podać NIP

Opłaty: 17 złotych od zaświadczenia

Termin załatwienia sprawy: niezwłocznie, w dniu zgłoszenia, nie później niż w terminie 7 dni

Tryb odwoławczy: zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Wójta Gminy Nozdrzec w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia.