Odroczenie terminu płatności

Miejsce załatwienia sprawy: I piętro, pokój nr 6 , tel. 134398020, wew. 26

Osoba załatwiająca sprawę: Katarzyna Nykiel

Wymagane dokumenty: Wniosek (podanie) o odroczenie terminu płatności, poświadczenie dochodów wnioskodawcy i członków rodziny (odcinki emerytury, renty, potwierdzenie ewentualnych kosztów leczenia, udokumentowane wydatki ponoszone na utrzymanie itp.). Wniosek powinien zawierać szczegółowe uzasadnienie.

W przypadku, gdy o pomoc ubiega się osoba będąca przedsiębiorcą, należy dołączyć zaświadczenia o uzyskanej pomocy za okres ostatnich 3 lat poprzedzających złożenie wniosku.

Dokumenty do pobrania: nie dotyczy

Opłaty: nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy: do miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy

Tryb odwoławczy: do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Wójta Gminy Nozdrzec w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Podstawa prawna: art. 67a §1, pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U.2015.613 z dnia 2015.05.06)