Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Miejsce załatwienia sprawy: stanowisko ds. działalności gospodarczej i przeciwdziałania alkoholizmowi, II piętro, pokój nr 23, tel. 13 43 98 020 wew. 48

Osoba załatwiająca sprawę: Katarzyna Nowosielska – podinspektor

Wymagane dokumenty

Za pośrednictwem wniosku CEIDG – 1 można zgłosić informację o:

  • wpisie do CEIDG,
  • zmianie wpisu do CEIDG,
  • zawieszeniu działalności gospodarczej,
  • wznowieniu działalności gospodarczej,
  • wykreśleniu wpisu w CEIDG

Dokumenty do pobrania: wniosek o wpis do CEIDG z załącznikami

Opłaty: wnioski o wpis do CEIDG są wolne od opłat

Termin załatwienia sprawy: wpis dokonany jest z chwilą zamieszczenia danych w CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu wniosku o wpis do CEIDG

Tryb odwoławczy: nie dotyczy

Inne informacje: organem właściwym w sprawach ewidencji działalności gospodarczej jest minister właściwy ds. gospodarki. Organ Gminy przyjmuje wniosek i przekształca go w formę dokumentu elektronicznego. Przedsiębiorca może załatwić sprawy dotyczące rejestracji firmy w dowolnym urzędzie gminy w Polsce. Jeżeli przedsiębiorca posiada podpis elektroniczny bądź profil zaufany ePUAP, może zarejestrować firmę przez Internet.

Dodatkowe informacje CEIDG

Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG