Logo BIP - Nozdrzec Portal EPUAP Portal GISON
Odbiór odpadów w miejscach kwarantanny

Odbiór odpadów w miejscach kwarantanny

Ministerstwo Klimatu informuje, że odpady powstające w związku z kwarantanną w ramach zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19 wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2, traktowane są jako odpady...
Miejsca do kwarantanny dla osób powracających z zagranicy

Miejsca do kwarantanny dla osób powracających z zagranicy

Osoby powracające z zagranicy, którzy muszą odbyć obowiązkową kwarantannę, a nie mogą z uzasadnionych przyczyn odbyć jej w swoim miejscu zamieszkania, mogą skorzystać odpłatnie...
Zdalna Szkoła

Zdalna szkoła – mamy już komputery dla szkół!

Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Aby proces zdalnego prowadzenia zajęć był bardziej efektywny, Gmina Nozdrzec zakupiła 17...
Rozwiązania proponowane w przepisach tzw. Tarczy Antykryzysowej I. Rozwiązania dotyczące wyłącznie rolników i ich domowników: Zasiłek opiekuńczy na dzieci. Zwolnienie z obowiązku opłacania składek emerytalno-rentowych dla osób objętych ubezpieczeniem w KRUS. Zmiany dotyczące zachowania ważności orzeczeń wydanych między innymi na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników. II. Rozwiązania dotyczące rolników lub przedsiębiorców, w tym prowadzących działalność rolniczą w formie spółki osobowej, spółki kapitałowej, spółdzielni rolników lub w innej formie, a także prowadzących działalność gospodarczą związaną z sektorem rolnym, w szczególności w zakresie przetwórstwa produktów rolnych, lub zatrudnianych przez nich pracowników: 1. Pokrycie przez państwo składek na ZUS. 2. Możliwość odroczenia i rozłożenia na raty składek na ZUS. 3. Dofinansowanie zatrudnienia. 4. Uelastycznienie czasu pracy. 5. Rozwiązania dotyczące pobytu i zatrudnienia cudzoziemców. 6. Rozliczenie całej tegorocznej straty w przyszłym roku. 7. Podatek od nieruchomości. 8. Przedłużenie bankowych kredytów obrotowych. 9. Zmiana warunków lub terminów spłaty kredytu udzielonego mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy. 10. Zmiany w zakresie maksymalnych cen lub maksymalnych marż hurtowych i detalicznych, stosowanych w sprzedaży towarów lub usług. 11. Zmiany dotyczące biegu terminów przewidzianych przepisami prawa administracyjnego oraz biegów terminów procesowych i sądowych. 12. Zmiana wprowadzająca ułatwienia dotyczące korzystania z usług e-administracji. Szczegółowe informacje dotyczące najważniejszych rozwiązań zawartych w przepisach dotyczących wprowadzenia Tarczy Antykryzysowej I. Rozwiązania dotyczące wyłącznie rolników i ich domowników 1. Zmiany w zakresie zasiłku opiekuńczego rolników W przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19, rolnikowi będzie przysługiwał zasiłek opiekuńczy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad: 1) dzieckiem, w wieku do ukończenia 8 lat; 2) oraz dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał przez okres nie dłuższy niż 14 dni. Zasiłek opiekuńczy za każdy dzień będzie wynosił 1/30 z kwoty emerytury podstawowej. Obecnie wysokość emerytury podstawowej po waloryzacji wynosi 972,40 zł. Stawka dzienna wyniesie zatem 32,41 zł (972,40 zł / 30 dni = 32,41 zł). Zasiłek opiekuńczy będzie finansowany z budżetu państwa za pośrednictwem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Rada Ministrów będzie mogła, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, określić dłuższy okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego. 2. Zwolnienie z obowiązku opłacania składek emerytalno-rentowych dla osób objętych ubezpieczeniem w KRUS Wszystkie osoby objęte ubezpieczeniem emerytalno-rentowym na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników zostaną zwolnione z obowiązku opłacania składek na to ubezpieczenie do KRUS za trzy miesiące (drugi kwartał 2020 r.). Składki opłaci budżet państwa za pośrednictwem KRUS. Zwolnienie następuje z mocy samego prawa, co oznacza, że nie będzie konieczne składanie przez rolników ubezpieczonych w KRUS jakichkolwiek dodatkowych wniosków w tym zakresie. 3. Zmiany dotyczące zachowania ważności orzeczeń wydanych między innymi na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników Zachowanie ważności orzeczeń o: 1) częściowej niezdolności do pracy, 2) całkowitej niezdolności do pracy, 3) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, 4) niezdolności do samodzielnej egzystencji – wydanych na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, których ważność upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu. Orzeczenia zachowują ważność przez okres kolejnych 3 miesięcy od dnia upływu terminu ważności.

Najważniejsze rozwiązania Tarczy Antykryzysowej dla rolnictwa

Rozwiązania proponowane w przepisach tzw. Tarczy Antykryzysowej I.     Rozwiązania dotyczące wyłącznie rolników i ich domowników:Zasiłek opiekuńczy na dzieci. Zwolnienie z obowiązku opłacania...

KOMUNIKATY